ALTERENERGY- ENERGY SUSTAINBILITY FOR ADRIATIC SMALL COMMUNITIES (ENERGETSKA ODRŽIVOST LOKALNIH ZAJEDNICA NA JADRANU)

energy

 • Početak provedbe projekta
  1.12.2011.
 • Završetak provedbe projekta
  31.12.2015.
 • Ukupna vrijednost projekta
  12.499.500,00 EUR
 • Sredstva za aktivnost Županije:
  200.100,00 EUR-a, 85 % (€ 170.085,00) sufinancira EU


okviru IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013 odobren je strateški projekt ALTERENERGY. Na projektu je 17 partnera, a iz Hrvatske sudjeluju: Splitsko-dalmatinska, Istarska, Primorsko-goranska i Dubrovačko-neretvanska županija.

Temeljni zadatak mu je definirati energetsko planiranje na razini malih lokalnih zajednica/samouprava (do 10.000 stanovnika), a obuhvaća izradu energetske bilance, projekciju potrošnje, vrednovanje raspoloživih energetskih resursa (obnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost, ….) te izrada energetskih planova i njihova provedba temeljem izrađenih studija izvedivosti koje će se izraditi u okviru predviđenih sredstava za odabranu lokalnu samoupravu. Nadalje, u okviru Programa će se realizirati i pilot projekt korištenja obnovljivih izvora energije.

Ova aktivnost u suglasju je s Zakonom o energiji i decentralizaciji obveza lokalne/regionalne samouprave u svezi izrade energetskih bilanci i slijedno energetskih planova, a za područje primjene ovog projekta na području Splitsko- dalmatinske županije odabran je Grad Vrgorac.

Projektni tim:

Ranko Vujčić- ranko.vujcic@dalmacija.hr ; 400-074
Martin Bućan- martin.bucan@dalmacija.hr; 400-072
Ana Goatti- ana.goatti@dalmacija.hr; 400-073
Damir Čarić- damir.caric@dalmacija.hr; 400-040
Više o projektu Alterenergy pogledajte na http://www.alter-energy.eu/