Search

Aktualno

EDIT konferencija pred punom dvoranom: Život uz AI, MI smo kreatori!
Ljekarne SDŽ obilježile jubilarnih 30 tisuća "Moje prve torbe"
Predstavljeno Pravo misto - stranica na kojoj se nalaze svi programi i poticaji Splitsko-dalmatinske županije
23. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat rekonstrukcije ruševine u zgradu stambene namjene na novoformiranoj 9442/2, k.o. Vis
23. 5. 2024.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i sklapanju Ugovora o zakupu dijela poslovnog prostora u svrhu postavljanja samoposlužnih aparata za tople i hladne napitke te snack proizvode
23. 5. 2024.
Prijedlog granice pomorskog dobra k.o. Kaštel Štafilić, predio Resnik; podnositelj zahtjeva Alen Andromak
22. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje građevine stambene namjene na k.č.br. 335/1, k.o. Solin
22. 5. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na dijelu k.č.br. 3420/4 i 3421/6, k.o. Klis