Obavijesti

Održan sastanak na temu luka posebne namjene – sidrišta zajedno sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

Dana 28. rujna 2021. godine predstavnici Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, Matea Dorčić i Frane Radelja ugostili su predstavnike Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom iz Crne Gore.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore sa sjedištem u Budvi, osnovano je u skladu sa Zakonom o morskom dobru posebnom Odlukom Skupštine Republike Crne Gore, sa zadatkom da zaštiti i unaprijedi korištenje morskog dobra, upravljanje morskim dobrom, zaključivanje ugovora o korištenju morskog dobra, izgradi i održava infrastrukturne objekte za potrebe morskog dobra. Javno preduzeće upravlja cjelokupnom crnogorskom morskom obalom u skladu sa planovima, programima i zakonima i podzakonskim aktima koje usvoji Vlada.

Javno preduzeće je uspostavilo uspješan i razrađen sistem u upravljanju kupalištima, privremenim objektima, objektima obalne infrastrukture, dok sa druge strane posebno vezano za sidrišta posebno (nautička sidrišta) je nepravedno zapostavljena. 

Naime, razlog je nedostatak zakonske i podzakonske regulative koja bi omogućila uspješno upravljanje, organiziranje, opremanje i uspostavljanje reda na sidrištima. Posljednjih par godina, tokom turističke sezone, suočavaju se sa problemom nelegalnog sidrenja duž cijelog crnogorskog primorja, a posebno u Bokokotorskom zaljevu.

S obzirom da RH ima legislativu u pogledu pomorstva i da Upravni odjel za pomorstvo u Splitsko-dalmatinskoj županiji već duži period uspješno upravlja i dodjeljuje koncesije za gospodarskog korištenje luka posebne namjene - sidrišta, Matea Dorčić i Frane Radelja održali su prezentaciju u kojoj su između ostalog prezentirali iskustva vezano za zakonsku regulativu, davanje uvjeta prilikom izrade idejnog projekta, ishodovanje lokacijskih dozvola, opremanje, organizaciju i održavanje reda na nautičkim sidrištima. Također je prezentirana Studija sidrišta koja je stručna podloga za dopune i izmjene Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije. Na izradi Studije sidrišta sudjelovali su Javna ustanova MORE I KRŠ, Pomorski fakultet u Splitu, Sveučilišni odjel za studije mora i Splitsko-dalmatinska županija (koja je financirala izradu Studije sidrišta).

 

 

Stožer civilne zaštite SDŽ