Obavijesti

Održana 12. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Dana 29. lipnja, pod predsjedanjem Petroslava Sapunara predsjednika Županijske skupštine, održana je 12. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

Skupština je donijela Odluku o plaći župana i zamjenika župana Splitsko-dalmatinske županije, te je prihvatila izvješća o stanju u zdravstvenim ustanovama Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije i Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Prihvaćeni su zaključci o davanju suglasnosti na: Odluku o kreditno zaduženju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ, Odluku o uvođenju hipotekarnog založnog prava na zgradu Ispostave Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ, te Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja SDŽ o izdavanju jedini rada Lastovo.

Skupština je prihvatila Izvješće o realizaciji Glavnog plana razvoja turizma Splitsko-dalmatinske županije do 2010. i plan realizacije u 2010. godini, Izvješće o poduzetim i ostvarenim aktivnostima na pripremi za turističku sezonu 2010. godinu na području Splitsko-dalmatinske županije, te Izvješće o stavnju gospodarstva Splitsko-dalmatinske županije s prikazom financijskih kretanja u 2009. godini. Donijeta je Odluka o prijedlogu mjere srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije, te prihvaćen zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta tehničke škole, Split. Skupština je donijela odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luka posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Makarska predio Plišćevac i Donja Luka, k.o. Split, predio sportska lučica Split i predio uvala Zvončac, u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Supetar, predio Groblje – uvala Vela luka, k.o. Supetar i k.o. Mirca, predio Vela luka, u svrhu korištenja luke posebne namjene – sirišta na dijelu k.o. Komiža, predio ispred jastožere, k.o. donje Selo, predio uvala Šešula, luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Stobreč, predio uvala Stobreč.

Skupština je donijela Odluku o osnivanju i imenovanju Stručne komisije za izradu prijedloga odluka o ustanovljenju zajedničkih lovišta u Splitsko-dalmatinskoj županiji, te donijela rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Vis, mrtvozornika za Grad Makarsku, mrtvozornika za područje Općine Zmijavci.


                                                                             Ana-Marija Škorić

Stožer civilne zaštite SDŽ