Obavijesti

Održana 16. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Dana 22. studenoga 2010. pod predsjedavanjem predsjednika Županijske skupštine Petroslava Sapunara održana je 16. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

Županijska skupština donijela je slijedeće odluke: Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu, kao i programe: Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu, Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu, Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu, Program o izmjenama Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu. Vijećnici Županijske skupštine prihvatili su: Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana i utvrđivanja Prijedloga Izmjena i dopuna Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu, Izvještaj o stanju provedbe Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije, Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Vis, Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Makarska, Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Lovret, Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Split. Donijeta je Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu građenja (postavljanja) i korištenja luke posebne namjene-sidrišta na dijelu k.o. Komiža, predio ispred jastožere, Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene-sportske luke na dijelu k.o. Split, predio uvala Zvončac, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog u svrhu rekonstrukcije-unutarnjeg uređenja spilje Osejava za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na dijelu k.o. Kotišina u Makarskoj, Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene-sportske luke na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio Plišćevac, Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže i korištenja tobogana na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio Donja Luka, Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Supetar i k.o. Mirca, predio uvala Vela Luka, Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Supetar, predio Groblje – uvala Vela Luka, Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene-sportske luke na dijelu k.o. Split, predio Poljud, Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja montažnog drvenog šanka s nadstrešnicom, štanda za prodaju rukotvorina i obavljanje turističke djelatnosti na plaži na dijelu k.o. Hvar, predio Majerovica (zapadni dio), Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene-sportske luke na dijelu k.o,. Stobreč, predio uvala Stobreč, te Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj za norveške državljane Elzbieta Maria Ela Kozlowski i Tomasz Pawel Kozlowski, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za Imenovanje ravnatelja Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DES“ Split. Županijska skupština donijela je rješenja o razrješenju i imenovanju članova školskih odbora: Osnovne škole Komiža, Komiža, Osnovne škole Pučišća, Pučišća, Ekonomsko-birotehničke škole, Split, Glazbene škole Josipa Hatzea, Split, te Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora Ženskog đačkog doma Split, Split.

Sjednici Županijske skupštine nazočili su predstavnici gradova i općina Splitsko-dalmatinske županije koji su sudjelovali u raspravi točke dnevnog reda  Izvješća o stanju provedbe Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije.

                                                                 Ana-Marija Škorić

Stožer civilne zaštite SDŽ