Obavijesti

Održana 17. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Dana 21. prosinca 2010., pod predsjedavanjem predsjednika Skupštine Petroslava Sapunara održana je 17. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

Prihvaćene su slijedeće točke dnevnog reda: Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu, Odluka o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu, programi javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom školstvu, srednjem školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi, športu, zaštite kulturne baštine, kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu, Program ulaganja Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša 2011. godinu, Program razvoja turizma i pomorstva za 2011. godinu, Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog financijskog plana i utvrđivanje Prijedloga plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, Odluka o davanju suglasnosti na kratkoročno kreditno zaduženje Splitsko-dalmatinske županije u 2011. godini,

Odluka o povećanju temeljnog kapitala Agencije za razvoj Splitsko-dalmatinske županije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja, Odluka o povećaju temeljnog kapitala Regionalnog centra čistog okoliša, društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom, Plan o izmjenama rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu, Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije, Odluka o izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja Park šume Marjan, Izvješće o poslovanju Županijskih cesta Split d.o.o. za 2009. godinu s dopunama, Izvješće o poslovanju Regionalnog centra čistog okoliša, društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom u 2009. godini, Izvješće o realizaciji Regionalnog operativnog programa Splitsko-dalmatinske županije, Zaključak o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ Makarska, Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije o izdvajanju jedinice rada „Depo lijekova Lastovo“, Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestica zgrade 38 Z.K.U. 656 K.O. Kaštel Stari, anagrafske oznake, Obala kralja Tomislava 42, koja se sastoji od prizemlja, prvog, drugog i trećeg kata s krovom, ukupne površine 332m2, Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra,čestice zgrade 126/3 Z.K.U. 1358 K.O. Kaštel Gomilica, u naravi kuća koja se sastoji od ukupno 105m2 površine i to: konobe, prvog i drugog kata i pripadajuće terase, Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestica zgrade 146/2 Z.K.U. 694, čestica zgrade 143/4 Z.K.U. 506, čestica zgrade 146/1 Z.K.U. 870 sve K.O. Kaštel Novi, anagrafske oznake Kaštel Novi, Bratimska 2, koja se sastoji od prizemlja, prvog kata i potkrovlja, ukupne površine 108m2 po etaži, rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Zdravstvene škole Split, Obrtne tehničke škole, Split, Gimnazije Dinka Šimunovića u Sinju, Sinj, Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije, te Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije.

Stožer civilne zaštite SDŽ