Obavijesti

Održana 18. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Dana 3. veljače 2011. , pod predsjedanjem predsjednika Županijske skupštine Petroslava Sapunara održana je 18. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

 Nakon aktualnog sata vijećnici su nakon duže rasprave jednoglasno odgodili donošenje Odluke o Izvješću o pravu prvokupa dijela nekretnina unutar park šume Marjan. Prihvaćena je Analiza turističke sezone 2010. i Osnovne smjernice za pripremu turističke sezone 2011. na području Splitsko-dalmatinske županije. Turistička sezona 2010. godine pripremala se usporedno s kalkulacijama najjačih svjetskih ekonomija o tome kada će svjetsko gospodarstvo izaći iz recesije i krize.

Problem je bio u tome što je hrvatski turizam ovisan baš o tim najjačim svjetskim ekonomijama, a upravo iz tih zemalja, dolazi u hrvatska turistička odredišta najviše gostiju. Kako se recesija u svijetu postupno počela smirivati, tako se ponovno probudila globalna želja za putovanjima, te se u konačnici može zaključiti da je 2010. godina turistički bila izrazito uspješna. Hrvatski turistički sustav pokazao je svoju vitalnost, posloživši sve kockice u jedinstveni mozaik u kojem su svi čimbenici bili usklađeni i predani istom cilju. Svi koji sudjeluju u turističkom lancu, počevši od spremačica, kuhara i konobara, operativaca, menadžmenta i lokalne zajednice, te države, mjerodavnog ministarstva i sustava turističkih zajednica, odradili su svoje zadaće.

Županijska skupština prihvatila je Izvješće o ispitivanju kakvoće mora za kupanje na području Splitsko-dalmatinske županije u 2010. godini. Na temelju članka 7. Uredbe o kakvoći mora za kupanje („Narodne novine“, broj 73/08) Županijska skupština je 30. travnja 2010. godine donijela Odluku o određivanju morskih plaža na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje. Tom Odlukom utvrđene su plaže u Splitsko-dalmatinskoj županiji s ukupno144 točke na kojima se provodilo uzorkovanje mora. Cilj praćenja kakvoće mora za kupanje je postizanje standarda kakvoće mora, radi čega je potrebito poduzimati mjere sprječavanja izloženosti kupača onečišćenju, poduzimanje radnji radi smanjenja rizika od onečišćenja, te određivanje i procjena uzroka onečišćenja koji bi moglo utjecati na kakvoću mora za kupanje i štetiti zdravlju kupača. Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, kao ovlaštena ustanova, provodio je praćenje kakvoće mora u razdoblju 15. svibnja do 30 rujna 2010. godine.

Donesena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Ugovor o prijenosu Ugovora o koncesiji za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na dijelu Splitsko-dalmatinske županije: gradovi: Split (naselja: Kamen, Split, Stobreč i Žrnovnica) Solin, Kaštela i trogir (naselja: Trogir, Plano i Divulje) i dijelovi općina Dugopolje, Klis i Seget (naselja: Dugopolje, Seget Donji i Seget Vranjica). Donesene su odluke o namjeri davanja koncesija na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže, na dijelovima: K.O. Hvar, predio uvala Podkamenica (zapadni dio), K.O. Supetar, predio uvala Banj, K.O. Hvar, predio uvala Mlini, K.O. Žedno, predio Sv. Križ, K.O. Hvar, predio Majerovica (istočni dio), Odluke namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – privezišta na dijelovima K.O. Makarska, - Makar, predio ispred Hotela Dalmacija, K.O. Stari Grad, predio ispred Hotela Arkada, K.O. Pučišća, predio uvala Luke. Skupština je donijela rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Ivan Duknović, Marina i Osnovne škole kneza Branimira, Donji Muć. 

                                                                                A.M.Škorić

Stožer civilne zaštite SDŽ