Obavijesti

Održana 19. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Pod predsjedanjem Petroslava Sapunara predsjednika Županijske skupštine, 10. ožujka održana je 19. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

Na sjednici je prihvaćeno Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje 1. srpnja – 31. prosinca 2010.. te je donesen je Programa rada Županijske skupštine za 2011. godinu. Odredbom članka 45. Poslovnika Županijske skupštine propisano je da Skupština donosi program rada kojim utvrđuje poslove i zadaće iz djelokruga Skupštine koji će se izvršiti u određenom programskom razdoblju. Program rada predlaže Povjerenstvo (članak 46. Poslovnika) u sastavu: predsjednik Skupštine, potpredsjednici Skupštine, župan, zamjenici župana i tajnik Županije. Predsjednik Skupštine je predsjednik Povjerenstva. Programiranje rada ima za ciljeve: uravnotežiti rad Županijske skupštine i ravnomjerno rasporediti održavanje sjednica, te raspravu na sjednicama i donošenje akata iz njezina djelovanja, obvezati upravna tijela za izradu određenih akata i nadležna radna tijela na predlaganje tih akata. Tajništvo županije je temeljem pristiglih prijedloga izradilo Nacrt programa rada. Županijski vijećnici prihvatili su predloženu Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Splitsko-dalmatinsku županiju, te su donijeli rješenja o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Splitsko-dalmatinske županije, Zaključak o odobravanju Programa rada i Financijskog plana za 2011. godinu Županijskog savjeta mladih, Zaključak o davanju Prethodne suglasnosti na Sporazum o partnerstvu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Splitsko-dalmatinske županije. Donesena su dva važna programa iz područja gospodarstva: Program razvoja ribarstva i program razvoja konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje Splitsko-dalmatinske županije.

Splitsko-dalmatinska županija će temeljem ovih programa i raspoloživih proračunskih sredstava sufinancirati bespovratnim sredstvima troškove u sklopu mjera strukturne politike koja se provodi kroz model razvitka ribarstva, te ruralnog razvitka. Ovim se Programom utvrđuje: naziv mjera, svrha mjera, kratki opis mjera, aktivnosti, sufinanciranje aktivnosti, korisnici sufinanciranja, kriteriji za uključivanje, potrebna dokumentacija za obradu zahtjeva, prioriteti za odobravanje sredstava. Prihvaćena je Odluka o pristupanju izmjeni Izjave o osnivanju Županijskih cesta Split d.o.o., te je donesen Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, kompleksa „Vila Rosina“ u Splitu, Preradovićevo šetalište 3 i 5, označeno kao č.zgr. 2922 i čest.zem. 9809/1 i čest.zem. 9809/2 Z.K.U. 363 K.O. Split, Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa dijela nekretnina na otoku Sveti Klement – Pakleni otoci prvokupa nekretnine označene kao čest.zem. 4154/1, 4151, 4210/2 4213, 4218, 4332/1 K.O. Hvar, na otoku Sveti Klement-Pakleni otoci, označene kao č.z. 4495/3 upisane u Z.K.UL. 3261 K.O. Hvar, na otoku Sveti Klement-Pakleni otoci označene kao č.zgr. 573 i kao č.zem. 4098 u Z.K.UL. 909 K.O. Hvar, te Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa dijela nekretnina unutar Park-šume Marjan.

Vijećnici su donijeli Odluku o određivanju morskih plaža na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje na području Splitsko-dalmatinske županije, Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene-sportske luke na dijelu k.o. Split, predio sportska lučica Split, Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže i terase (štekata) na dijelu k.o. Duće, predio zapadno od autokampa Ribnjak, Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu obavljanja djelatnosti ronilačkog centra na dijelu k.o. Gradac, predio Pišćale,

Odluku o izmjeni Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio Majerovica (istočni dio), Odluku o izmjeni Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Supetar, predio uvala Banj, Odluku o izmjeni Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu K.O. Žedno, predio Sv. Križ, Odluku o dopuni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu postavljanja i korištenja naprava za uzgoj tuna na dijelu akvatorija uz otok Orud, k.o. Drvenik, Odluku o mjerilima i kriterijima za izdvajanje sredstava za financiranje programa javnih potreba u području predškolskog odgoja u jedinicama lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije u 2011. godini, Odluku o promjeni naziva Graditeljske obrtničke i grafičke škole, Split, te Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Ivana Lovrića , Sinj.


Stožer civilne zaštite SDŽ