Obavijesti

Sudjelovanje na regionalnom sektorskom sastanku na temu izrade Okvira za prioritetne aktivnosti (eng. Prioritised Action Framework)-financijsko planiranje provedbe mjera očuvanja za područja Natura

Održan je on line regionalni sektorski sastanak s ciljem predstavljanja nacrta PAF-a i njegovog eventualnog dorađivanja, sukladno prikupljenim primjedbama. Sastanak je bio usmjeren na raspravu o podjeli administrativnih odgovornosti i  uloga u provedbi mjera očuvanja za koje PAF predviđa financiranje, uz sagledavanje postojećih i potrebnih kapaciteta i mogućnosti pojedinih dionika. Na sastanku su sudjelovale javne ustanove za upravljanje područjima Natura 2000, predstavnici pojedinih sektora vezanih uz upravljanje ekološkom mrežom na regionalnoj razini te organizacije civilnog društva koje djeluju u području zaštite okoliša.

PAF je strateški dokument za višegodišnje planiranje čija je svrha pružiti pregled prioritetnih mjera potrebnih za ostvarivanje ciljeva očuvanja u područjima mreže Natura 2000 i s njome povezane zelene infrastrukture. U skladu s ciljevima Direktive o staništima, mjere koje treba utvrditi u PAF-u moraju prije svega biti namijenjene „održavanju ili povratu u povoljno stanje očuvanosti prirodnih staništa i vrsta od značaja za EU uzimajući u obzir gospodarke, socijalne, i kulturne potrebe te regionalne i lokalne karakteristike“.

Potrošnja sredstava za mjere relevantne za Natura 2000 je mala iz EU fonda za pomorstvo i ribarstvo. Za većinu mjera još nisu raspisani natječaji. Očekuje se značajnije povlačenje sredstava po donošenju planova upravljanja za morska područja Natura 2000 i uspostavljanju nacionalnih monitoringa za morske vrste i stanišne tipove. U sljedećem VFO odgovarajuće mjere EFPR-a će imati veće značenje za upravljanje i monitoring Natura 2000. Sredstva dodijeljena za mjere važne za mrežu Natura 2000 su namjenjena za mjere: Mjera I. 15. Ograničavanje utjecaja ribolova na morski okoliš i prilagođavanje ribolova zaštiti vrsta ; Mjera I. 17. i I.18 Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i ekosustava i režima kompenzacija u okviru održivih ribolovnih aktivnosti ; Mjera II. 10. Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša i Mjera VIII.2./VIII.3. Zaštita morskog okoliša, održivo korištenje resursa i unapređenje znanja.

Stožer civilne zaštite SDŽ