Obavijesti

ZAKAZANA 19. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

U Splitu će se 10. ožujka 2011. (četvrtak) 2010. s početkom u 10,00 sati u dvorani Županije u Splitu, u Domu za starije i nemoćne osobe (Zenta) Ivana pl. Zajca 2, održati 19. sjednica Županijske skupštine, sa slijedećim dnevnim redom:1. Prihvaćanje zapisnika sa 18. sjednice Županijske skupštine,

2. Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje 1. srpnja – 31. prosinca 2010.,

3. Prijedlog programa rada Županijske skupštine za 2011. godinu,

4. Nacrt Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Splitsko-dalmatinsku županiju,

5. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Splitsko-dalmatinske županije,

6. Prijedlog zaključka o odobravanju Programa rada i Financijskog plana za 2011. godinu Županijskog savjeta mladih,

7. Prijedlog zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na Sporazum o partnerstvu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Splitsko-dalmatinske županije,

8. Prijedlog programa sufinanciranja uređenja postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i otocima Splitsko-dalmatinske županije,

9. Prijedlog programa razvoja ribarstva u Splitsko-dalmatinskoj županiji,

10. Prijedlog programa razvoja konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje Splitsko-dalmatinske županije,

11. Prijedlog odluke o pristupanju izmjeni Izjave o osnivanju Županijskih cesta Split d.o.o.,

12. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, kompleksa „Vila Rosina“ u Splitu, Preradovićevo šetalište 3 i 5, označeno kao č.zgr. 2922 i čest.zem. 9809/1 i čest.zem. 9809/2 Z.K.U. 363 K.O. Split,

13. Izvješće o pravu prvokupa dijela nekretnina na otoku Sveti Klement – Pakleni otoci prvokupa nekretnine označene kao čest.zem. 4154/1, 4151, 4210/2 4213, 4218, 4332/1 K.O. Hvar,

14. Izvješće o pravu prvokupa dijela nekretnine na otoku Sveti Klement-Pakleni otoci, označene kao č.z. 4495/3 upisane u Z.K.UL. 3261 K.O. Hvar,

15. Izvješće o pravu prvokupa dijela nekretnina na otoku Sveti Klement-Pakleni otoci označene kao č.zgr. 573 i kao č.zem. 4098 u Z.K.UL. 909 K.O. Hvar,

16. Izvješće o pravu prvokupa dijela nekretnina unutar Park-šume Marjan,

17. Prijedlog odluke o određivanju morskih plaža na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje na području Splitsko-dalmatinske županije,

18. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene-sportske luke na dijelu k.o. Split, predio sportska lučica Split,

19. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže i terase (štekata) na dijelu k.o. Duće, predio zapadno od autokampa Ribnjak,

20. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu obavljanja djelatnosti ronilačkog centra na dijelu k.o. Gradac, predio Pišćale,

21. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio Majerovica (istočni dio),

22. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Supetar, predio uvala Banj,

23. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu K.O. Žedno, predio Sv. Križ,

24.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu postavljanja i korištenja naprava za uzgoj tuna na dijelu akvatorija uz otok Orud, k.o. Drvenik,

25. Prijedlog odluke o mjerilima i kriterijima za izdvajanje sredstava za financiranje programa javnih potreba u području predškolskog odgoja u jedinicama lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije u 2011. godini,

26. Prijedlog odluke o promjeni naziva Graditeljske obrtničke i grafičke škole, Split,

27. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Ivana Lovrića , Sinj.                                         PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

                                           Petroslav Sapunar, prof.Stožer civilne zaštite SDŽ