Obavijesti

ZAKAZANA 21. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

U Splitu će se 27. travnja 2011. (srijeda) s početkom u 10,30 sati u dvorani Županije u Splitu, u Domu za starije i nemoćne osobe (Zenta) Ivana pl. Zajca 2, održati 21. sjednica Županijske skupštine, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 20. sjednice Županijske skupštine,

2. Izvješće o aktivnostima na izradi izmjena i dopuna Županijskog prostornog plana,

3. Izvješće o aktivnostima na projektu Županijskog centra za gospodarenje otpadom u Lećevici,

4. Izvješće o projektima Splitsko-dalmatinske županije financiranim iz fondova Europske unije,

5. Izvješće o aktivnostima Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije s naglaskom na stanje dugovanja,

6. Izvješće o aktivnostima Nastavnog zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije s naglaskom na stanje dugovanja,

7. Prijedlog plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija u Splitsko-dalmatinskoj županiji,

8. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Splitsko-dalmatinske županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije u 2011. godini,

9. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Bogomolje, predio uvala Kozja, Općina Sućuraj,

10. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Split, predio Poljud, Grad Split,

11. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – privezišta na dijelu k.o. Pučišća, predio uvala Luke, Općina Pučišća,

12. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – privezišta na dijelu k.o. Stari Grad, predio ispred hotela Arkada, Grad Stari Grad,

13. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – privezišta na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio ispred hotela Dalmacija, Grad Makarska,

14. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo, predio zapadno od auto-kampa Dalmacija, Grad Makarska,

15. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja benzinske postaje na dijelu k.o. Split (Obala),

16. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – marine na dijelu k.o. Seget Donji, predio Barbušinac,

17. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu za pravo prvokupa nekretnina u Kaštel Starom označenih kao: č.z. 1590/1 ZU 1122 k.o. Kaštel Stari, park površine 3207m2, č.z. 1590/2, ZU 1122 K.O. Kaštel Stari, ostalo zemljište, površine 150m2, č.z. 1613, ZU 1122 K.O. Kaštel Stari, park, površine 2229m2, č.z. 1614/1 ZU 1122 K.O. Kaštel Stari, put površine 479m2, č.z. 1614/2, ZU 1122 K.O. Kaštel Stari, park površine 7390 m2, č.z. 1615/4 ZU 1122 K.O. Kaštel Stari, pašnjak površine 4823m2, č.z. 1615/2 ZU 1122 K.O. Kaštel Stari, neplodno , površine 244m2, č.z. 1616 ZU 1122 K.O. Kaštel Stari, neplodno, površine 115m2, č.z. 1620 ZU 1122 K.O. Kaštel Stari, dječji bazen, površine 16m2 (otvoreni bazen 240m2, hotelsko dvorište površine 4437m2, č.z. 1621 ZU 1122 K.O. Kaštel Stari, neplodno, površine 9118m2, Č.zgr. 371 ZU 1122 K.O. Kaštel Stari, hotel površine 3690m2, bazen 151m2, č.z. 1618 ZU 1089 K.O. Kaštel Stari, neplodno, površine 136m2, č.zgr. 372 ZU 4954 K.O. Kaštel Stari, kuća površine 35m2,

18. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa nekretnine označene kao č.z. 8186/1 ZU 7520 (kat.čest.zem 9405 i 9406) K.O. Split, površine 1757m2, u naravi vrt,

19. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra čest.zgr. 282/3, upisana u Z.K.U 419 K.O. Vis u Visu, Munjac u naravi kuća i dvorište, ukupne površine 158m2,

20. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa nekretnine označene kao čestice zgrade 70, Z.K.U. 1642 K.O. Hvar – „Kavana Pjaca“,

21. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, kompleksa „Didolića dvori“ u Selcima na otoku Braču, čestica zgrade 82/1-13, čestica zgrade 79/7, 79/11, 79/12, 112, 115, 416, čestica zemlje 407/1/3 i 351/2 Z.K.U. 845, sve K.O. Selca,

22. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole dr.fra Karlo Balić, Šestanovac,

23. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski, Han,

24. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Bariše Granića Meštra, Baška Voda,

25. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Pomorske škole, Split,

26. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje strukovne škole bana Josipa Jelačića, Sinj,

27. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Brač, Supetar,

28. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbra Klesarske škole, Pučišća,

29. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Milna, Milna,

30. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Petar Kružić, Klis,

31. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Školskog odbora IV. Gimnazije Marko Marulić, Split

32. Prijedlog rješenja o imenovanje ravnateljice Muzeja hvarske baštine.

                                                     PREDSJEDNIK
                                             ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

                                              Petroslav Sapunar, prof.

Stožer civilne zaštite SDŽ