Obavijesti

ZAKAZANA 23. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

U Splitu će se 13. srpnja (srijeda) 2011. s početkom u 10,30 sati u dvorani Županije u Splitu, u Domu za starije i nemoćne osobe (Zenta) Ivana pl. Zajca 2, održati 23. sjednica Županijske skupštine, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 22. sjednice Županijske skupštine,
2. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije,
3. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije,
4.Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije,
5. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije,
6.Izvješće o stanju u Lječilištu "Dječje selo" Promajna, Baška Voda,
7. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju,
8. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Stomatološka poliklinika, Split
9. Izvješće o stanju zdravstvenoj ustanovi – Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" Makarska,
10.Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi Domu za starije i nemoćne osobe Vis,
11.Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi Domu za starije i nemoćne osobe Makarska,
12. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi Domu za starije i nemoćne osobe Lovret,
13. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi Domu za starije i nemoćne osobe Split,
14. Izvješće o stanju zaštite i spašavanja u Splitsko-dalmatinskoj županiji sa smjernicama za organizaciju i razvoj sustava za slijedećih godinu dana,
15. Izvješće o radu Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.,
16.Izvješće o radu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije, dopunjeno s izvješćem Upravnog vijeća,
17. Prijedlog odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji između Warminsko – mazurske županije (Republika Poljska) i Splitsko-dalmatinske županije (Republika Hrvatska),
18.Prijedlog odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji između Kijevske oblasne države administracije Ukrajine i Splitsko-dalmatinske županije (Republike Hrvatske)
19. Prijedlog odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Splitsko-dalmatinsku županiju,
20.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Agencije EKO Kaštelanski zaljev,
21.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Ugovora o osnivanju Agencije EKO-Kaštelanski zaljev,
22.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja za zakup ustanovljenih zajedničkih lovišta na području Splitsko-dalmatinske županije
23.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Stručne komisije za izradu prijedloga odluka o ustanovljenju zajedničkih lovišta u Splitsko-dalmatinskoj županiji,
24.Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu K.O. Hvar, predio uvala Mlini,
25.Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu K.O. Podgora, predio Sutikla, Općina Podgora,
26.Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu uređenja obale i izgradnje i korištenja tri ugostiteljska objekta i terase (štekata) na dijelu K.O. Split, predio od uvale Baluni do hotela ex Ambasador,
27.Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – športske luke na dijelu K.O. Okrug, predio sportska luka Toć,
28. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Zmijavci,
29. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje tehničke prometne škole, Split,
30. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
31. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja,
32. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb,
33. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Savjeta za zdravlje Splitsko-dalmatinske županije,
34. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Poliklinike za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju. 

NAPOMENA: materijali za točke dnevnog reda 23., te točke od 28. – 34. dostavit će se naknadno.

Molimo za nazočnost, a eventualnu spriječenost javiti na tel. 400-001.

S poštovanjem, 
                                                PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
                                                            Petroslav Sapunar, prof.

Stožer civilne zaštite SDŽ