Obavijesti

ZAKAZANA 9. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

U Splitu će se 15. veljače /ponedjeljak/ 2010. s početkom u 11,00 sati u dvorani Županije u Splitu, (Zenta) Ivana pl. Zajca 2, održati 9. sjednica Županijske skupštine sa slijedećim dnevnim redom:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 8. sjednice Županijske skupštine,

2. Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje 11. lipnja 2009. – 31. prosinca 2009.,

3. Prijedlog programa rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu,

4. Analiza turističke sezone 2009. godine i osnovne smjernice za pripremu turističke sezone 2010. godine,

5. Izvješće o ispitivanju kakvoće mora za kupanje na području Splitsko-dalmatinske županije za 2009. godini,

6. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja sportske luke na dijelu k.o. Split, predio Matejuška,

7. Prijedlog odluke o davanju odobrenja za promjenu naziva Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Splitsko-dalmatinske županije,

8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na promjenu djelatnosti Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Splitsko-dalmatinske županije,

9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije,

10. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ Makarska,

11. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Klesarske škole, Pučišća

12. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Gornja Poljica, Srijane,

13. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Srednje tehničke prometne škole Split,

14. Prijedlog rješenja o razrješenju ii imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Petar Berislavić, Trogir,

15. Zaključak o prijedlogu za imenovanje predstavnika u Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Sinj,

16. Zaključak o prijedlogu za imenovanje predstavnika u Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Imotski,

17. Zaključak o prijedlogu za imenovanje predstavnika u Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Brač - Supetar,

18. Zaključak o prijedlogu za imenovanje predstavnika u Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Makarska,

19. Zaključak o prijedlogu za imenovanje predstavnika u Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Split,

20. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije,

21. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije,

22. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju pravna vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norveškog državljanina Erika Tveteraasa.

Stožer civilne zaštite SDŽ