Priopćenja

Javni poziv za dodjelu priznanja HGK „Zlatna stina“ jedinicama lokalne samouprave u SDŽ

Na temelju Sporazuma o suradnji na projektu osnivanja zajedničkog Koordinacijskog tijela za gospodarski razvoj Splitsko-dalmatinske županije, sklopljenog dana 29. listopada 2019., između Hrvatske gospodarske komore - Županijske komore Split i Splitsko-dalmatinske županije, Povjerenstvo za evaluaciju zaprimljene dokumentacije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)objavljuje

JAVNI  POZIV

za dodjelu priznanja „Zlatna stina“jedinicama lokalne samouprave za osobit doprinos razvoju gospodarstva Splitsko-dalmatinske županije u 2021.

Cilj Javnog poziva

Cilj Javnog poziva je dodjela priznanja jedinicama lokalne samouprave koje su dale najveći doprinos gospodarskom razvoju Splitsko-dalmatinske županije u 2021.,kaoi poticanje svih gradova i općina na poduzimanje aktivnosti  u procesu stvaranja što povoljnije poduzetničkeklime kako bi sedoprinijelo razvoju gospodarstva i boljim uvjetima života u lokalnim zajednicama, te potaklo demografsku obnovu i zadržavanje mladih obitelji, osobito u rubnim područjima Županije.

Prijavitelji

Na Javni poziv mogu se prijaviti sve jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) s područja Splitsko-dalmatinske županije.

Kategorije i kriteriji dodjele priznanja

Priznanja će se dodijeliti kumulativno za sljedeće kategorije:

  • Poslovni subjekti

Kriterij u ovoj kategoriji je broj novootvorenih tvrtki kao jedan od bitnih pokazatelja gospodarske snage grada ili općine, pozitivne poduzetničke klime i postojanja podrške jedinice lokalne samouprave.

  • EU fondovi

Kriterij u ovoj kategoriji je iznos ugovorenih EU sredstava  jedinica lokalne samouprave u 2021.

  • Poduzetnička klima

Kriterij u ovoj kategoriji su podatci o svim mjerama, aktivnostima ili projektima koje su gradovi i općine provele u 2021., u cilju poticanja poduzetništva na svom području.

Ukupno će se dodijeliti šest (6) priznanja, od čega tri (3) gradovima i tri (3) općinama, koji ostvare najveći broj bodova kumulativno u sve tri kategorije.

Podnošenjeprijava

Za kategoriju Poslovni subjekti uz prijavu ne treba dostavljati dokumentaciju jer će Povjerenstvo vrednovanje izvršiti na temelju službenih podataka kojima raspolaže Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Split.

Za kategorije EU fondovi i Poduzetnička klima  potrebno je, uz prijavu,dostaviti ipopunjeni obrazac A1 koji je dostupan za preuzimanje na mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hri Hrvatske gospodarske komore - Županijske komore Split https://www.hgk.hr/zupanijska-komora-split

Prijava i popunjeni obrazac A1 moraju biti ovjereni potpisom i pečatom ovlaštene osobe.

Prijave se dostavljaju  u zatvorenoj omotnici na adresu:

Županijska komora Split

Obala Ante Trumbića 4
21000 Split

S naznakom: „Prijava na Javni poziv „Zlatna stina“- Ne otvarati“

 

Prijave se mogu dostaviti i elektroničkom poštom  na e-mail: vfriedl@hgk.hr

Obrada pristiglih prijava

Povjerenstvoće, nakonformalne i sadržajneprocjene pristiglih prijava,na temelju utvrđenih bodova donijeti odluku o dobitnicima priznanja „Zlatna stina“, u roku od 7dana od dana zaprimanja posljednje pravovremeno pristigle prijave.

U slučaju da dvije ili više lokalnih jedinica imaju isti broj bodova prednost će imati gradovi i općine s nižim indeksom razvijenosti sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti(„Narodne novine“, broj 132/17).

Odluka o dobitnicima priznanja objavit će se na mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hri Hrvatske gospodarske komore - Županijske komore Split https://www.hgk.hr/zupanijska-komora-split

Rok za dostavu prijava

Rok za dostavu prijava na Javni pozivza dodjelu priznanja „Zlatna stina“ jedinicama lokalne samouprave za osobit doprinos razvoju gospodarstva Splitsko-dalmatinske županije u 2021.,je 15 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr i Hrvatske gospodarske komore - Županijske komore Split https://www.hgk.hr/zupanijska-komora-split

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Dobitnici priznanja „Zlatna stina“, kao i predstavnici svih jedinica lokalne samouprave s područja Splitsko-dalmatinske županije, pravovremeno će biti obaviješteni o točnom terminu i mjestu dodjele priznanja.

Ostale informacije u svezi Javnog poziva moguse dobiti na broj telefona321-105 ili putem elektroničke pošte na e-mail: vfriedl@hgk.hr

PredsjednikPovjerenstva

Vesna Friedl, v.r.

 

 

 

Stožer civilne zaštite SDŽ