Priopćenja

Održana 37. sjednica Županijske skuštine

Dana 29. ožujka, pod predsjedanjem Petroslava Sapunara predsjednika Skupštine, održana je 37. sjednica Županijske skupštine.

Na samom početku sjednice predsjednik Skuštine pozivao je vijećnike i sve prisutne na minutu šutnje kojom je odana počast preminulom vijećniku Županijske skupštine don Ivanu Grubišiću. U ovaj saziv Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije izabran je na lokalnim izborima 2013. godine. Don Ivan Grubišić preminuo je u 19. ožujka  u Splitu, u 81. godini.

Vijećnici su jednoglasno donijeli odluke o nagradama Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu. Nagrade za životno djelo dodijeljen su: akademiku Davorinu Ruolfu, Ivanu Šimunoviću i prof.dr.sc. Borbenu Uglešiću.

Osobne nagrade dodijeljene su: Petru Buljeviću, prof., Ivanu Jakšiću, Anti Omaziću, dr.med, dr.sc. Stanislavu Piploviću i Mariji Županović.

Skupne nagrade dodjijeljene su: Kulturno umjetničkoj udruzi Sv. Kliment, Gornje Sitno, Ronilačko-ekološkom klubu HVIDR-a Split, Sportskoj sekciji liječnici tenisači, Hrvatskog liječničkog zbora-Podružnica Split, Sveučilištu u Splitu i Udruzi veterana Domovinskog rata 114. brigade HV-a.  

Na sjednici je prihvaćen i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2016. Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2016. su ostvareni u iznosu od 841,9 mil kn ili 99,5% plana. Struktura ostvarenja prihoda i primitaka Županije prema izvorima pokazuje da je opći izvor ostvaren sa 2,1% više od plana, decentralizirani izvori sa 1,3% manje od plana, a ukupni ostali namjenski prihodi 19,3% manje od plana. Struktura ostvarenja prihoda proračunskih korisnika prema izvorima pokazuje da su vlastiti prihodi ostvareni sa 6,8% a namjenski sa 3,3% više od plana. Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u 2016. su ostvareni u iznosu od 826,9 mil kn ili 88,7% plana. Struktura ostvarenja rashoda i izdataka Županije prema izvorima pokazuje da su rashodi i izdaci financirani iz općeg izvora ostvareni sa 10,7% manje od plana, decentraliziranih izvora sa 1,5% manje od plana, namjenskih izvora sa 26,5% manje od plana, a rashodi financirani iz viška prethodne godine sa 31,8% plana. Struktura ostvarenja rashoda i izdataka proračunskih korisnika prema izvorima pokazuje da su rashodi financirani iz vlastitih izvora ostvareni sa 4,3% manje od plana, a namjenski rashodi sa 4,2% manje od plana.

Prihvaćen je Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za 2016. te Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje srpanj-prosinac 2016. Izvješće obuhvaća važnije projekte, mjere i aktivnosti koje je župan, kao nositelj izvršne vlasti zajedno sa svojim zamjenicima započeo ili završio u drugoj polovici protekle 2016. godine.

Izvješćem su obuhvaćene i najvažnije aktivnosti upravnih tijela Splitsko-dalmatinske županije te ustanova i trgovačkih društava kojima je županija osnivač, odnosno vlasnik ili ima većinski udio.

Vijećnici su prihvatili Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za siječanj 2017. iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. te donijeli Odluku  o dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Splitsko-dalmatinske županije, Odluku o lokalnim porezima Splitsko-dalmatinske županije i Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.  

Prihvaćena je Analiza turističke sezone 2016. godine na području Splitsko-dalmatinske županije i osnovne smjernice za pripremu turističke sezone 2017. Turistička sezona na području Srednje Dalmacije pokazala se još jednom izrazito uspješnom. Turizam Srednje Dalmacije koji karakterizira bogatstvo i atraktivnost turističkih sadržaja na obali, otocima i u Zagori zabilježio je u 2016. godini rekordni broj dolazaka i noćenja u odnosu na 2015. godinu, a ujedno i najbolji turistički rezultat do sada.  Prema podacima Državnog zavoda za statistiku (bez nautike) do kraja listopada odredišta Srednje Dalmacije u komercijalnim smještajnim kapacitetima posjetilo je približno 2,7 milijuna gostiju koji su ostvarili gotovo 14,8 milijuna noćenja, što je porast od 10% u dolascima i 12% u noćenjima. Strani turistički promet zabilježio je oko 2,4 milijuna dolazaka turista, što je 11% više u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine i gotovo 14 milijuna noćenja, što je za 13% više u odnosu na 2015. godinu. Domaći promet zabilježio je sa rastom od 7% u dolascima i podjednakim brojem noćenja 213 tisuća dolazaka i oko 853 tisuće noćenja domaćih turista. Značajno je što je cijela turistička godina bilježila pozitivne rezultate u pogledu dolazaka turista, dok su noćenja u određenoj mjeri oscilirala. Odlični turistički rezultati koje su u glavnom dijelu sezone te u pred i postsezoni ostvarila odredišta na području Županije potvrdili su da je turizam jedna od vodećih grana na području regije.

Donesena je Odluka o utvrđivanju morskih plaža na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje na području Splitsko-dalmatinske županije u 2017. godini, a prihvaćeno je i Izvješće o ispitivanju kakvoće mora za kupanje na području Splitsko-dalmatinske županije u 2016. godini. Cilj praćenja kakvoće mora za kupanje je postizanje standarda kakvoće mora, radi čega je potrebito poduzimati mjere sprječavanja izloženosti kupača onečišćenju, poduzimanje radnji radi smanjenja rizika od onečišćenja, te određivanje i procjena uzroka onečišćenja koji bi moglo utjecati na kakvoću mora za kupanje i štetiti zdravlju kupača. U Splitsko - dalmatinskoj županiji u 2016. godini kakvoća mora za kupanje ispitivala se na 153 mjerne točke. U program je uključena nova točka ispitivanja Žnjan - Hotel Fanat u Splitu. U 2016. godini ukupno su obrađena 1563 uzorka morske vode, 1530 u redovitom monitoringu i 33 uzorka uslijed onečišćenja mora za kupanje. More za kupanje u Splitsko - dalmatinskoj županiji je visoke kakvoće. Izvrsnim godišnjim ocjenama ocijenjena je 140 lokacija (91,5%), 9 lokacija (5,9%) imalo je dobru ocjenu kakvoće mora (Stobreć, ušće - splitsko područje; Sv. Križ, Tri sestrice, Duhanska stanica - trogirsko područje; Baletne škola, Puntica-poštanski, Šulavi, Đardin, Gabine - kaštelansko područje). U provedbi ovog programa sudjelovali su djelatnici i djelatnice Odsjeka za ispitivanje mora i biologiju okoliša, Odsjeka za mikrobiološko ispitivanje voda, Odsjeka za uzorkovanje te Ispostava Makarska i Ispostava Vis. Praćenje kakvoće mora provodilo se u razdoblju 15. svibnja do 30. rujna 2016. godine.

Prihvaćeno je Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2016. godini i Izvješće o ostvarenju Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2016. godini. Donesena je Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2017. namijenjenu gospodarstvu, EU fondovima i poljoprivredi.

Skupština je donijela Strategiju razvoja palijativne skrbi u Splitsko-dalmatinskoj županiji za razdoblje od 2017. do 2020. godine. Strateškim planom razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014. – 2016., koja se primjenjuje sve do donošenja nove Strategije, a čija izrada je u tijeku, utvrđene su i zadaće Županija u uspostavi palijativne skrbi te kontinuiranom razvoju i unapređenju toga oblika zdravstvene zaštite. Opći cilj Strategije je poboljšanje kvalitete života bolesnika suočenih s neizlječivom bolešću i njihovih obitelji, a strateški ciljevi su: uspostava i razvoj palijativne skrbi u Splitsko-dalmatinskoj županiji, analiza postojećeg stanja, uspostava Centra za koordinaciju palijativne skrbi, organizacija stacionarnog smještaja palijativnih bolesnika, organizacija sustava potpore specijalističko-konzilijarnog mobilnog palijativnog tima za sve koji pružaju palijativnu skrb u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (u suradnji s liječnikom obiteljske/opće medicine (LOM), patronažnom službom i zdravstvenom njegom u kući) te uspostava posudionice pomagala za palijativne bolesnike.

Skupština je donijela Odluku o prihvaćanju i davanju na korištenje objekta Doma za starije i nemoćne osobe Stari Grad za namjenu smještaja starijih i nemoćnih osoba, odluke o preuzimanju dijela viška prihoda Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije i Poliklinike za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, Split, Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o proglašenju viška poslovnog prostora u Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, na lokaciji u Makarskoj.  

Donesena je Odluke o podjeli Osnovne škole „Stjepan Radić“ Imotski s osnivanjem Osnovne škole „Josip Vergilij Perić“ u Imotskom, odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije u 2017. godini, te zaključci o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge izmjena i dopuna škola. Doneseni su zaključci o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, te Rješenje o razrješenju mrtvozornika za područje Grada Makarske.

Stožer civilne zaštite SDŽ