ISTRAŽIVANJA POKAZALA – LEĆEVICA POGODNA ZA GRADNJU CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

O trenutnom stanju članove Poglavarstva izvijestio je Tomislav Mihotić, pročelnik Upravnog odjela za komunalne poslove i graditeljstvo. On je pored ostalog rekao:

 Institut građevinarstva Hrvatske temeljem najopsežnijih istražnih radova ikad provedenih u Hrvatskoj radi gradnje splitsko-dalmatinskog centra za gospodarenje otpadom u Lećevici, zaključio je da je ta lokacija primjerena za gradnju tog objekta. Ispitivanjima  je dokazano da podzemne vode iz predjela Kladnjice u Lećevici, gdje centar namjeravamo graditi nisu povezane ni s jednim od šest priobalnih izvorišta pitke vode. Studijom utjecaja na okoliš, koja će biti dovršena do kraja siječnja, odredit ćemo mjere koje treba poduzeti na tom krškom području da bude ekološki sigurno. Na tlo ćemo postaviti sloj gline debeo jedan metar, pod njim će biti geobrane i sustav odvodnje procjednih voda s uređajem za pročišćavanje. Opasnosti za okoliš neće biti.

 Pored ove točke Poglavarstvo je imalo slijedeći

D n e v n i    r e d

1. Prihvaćanje zapisnika s 62. i 63. Županijskog poglavarstva.
2. Program pripremnih aktivnosti za turističku sezonu 2005.
3. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Lječilišta Dječje selo za raspisivanjem Natječaja za davanje u zakup Lječilišta u cijelosti. 
4. Informacija o tijeku postupka javnog nadmetanja za održavanje  županijske trajektne linije Split - Supetar - Split.  
5. Izvješće o stanju duga MILS mljekare Split d.d.
6. Izvješće u svezi Ugovora o koncesiji u svrhu građenja, gospodarskog korištenja i održavanja tunela "Sv. Ilija"  kroz Biokovo, s obzirom na nove činjenice.
7. Izvješće o rezultatima javnog natječaja za prodaju stanova u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije.
8. Prijedlog odluke o davanju uknjižbenog očitovanja.
9. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Službe zajedničkih poslova Splitsko-dalmatinske županije.
10. Prijedlog Programa javnih potreba iz područja lokalne samouprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2005.
11. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra - čestice zgrade 94 Z.K.U. 848 K.O. Makarska - Makar.
12. Prijedlog zaključka o očitovanju na pravo prvokupa kulturnog dobra - čestice  zgrade 1134/5 i čestice zemlje 6562/2 Z.K.U. 993 K.O. Split.
13. Prijedlog zaključka o isplati sredstava krajnjim korisnicima za realizaciju  programa javnih potreba u područjima prosvjete u 2004.
14. Prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području kulture za 2004.
15. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području udruga građana za 2004.
16. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području kulture za 2004.
17. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima prema Natječaju u području rekreacije i športa za 2004.                           
18. Izvješće o elementarnim nepogodama na području Splitsko-dalmatinske županije u 2004. godini.
19. Prijedlog odluke o dodijeli bespovratne novčane pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje i otklanjanje posljedica štete od elementarnih nepogoda za razdoblje od 1. siječnja do 1. listopada 2004.  godine.
20. Izvješće o radu Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda Splitsko-dalmatinske županije za 2004. godinu.
21. Prijedlog odluke o naknadi za rad predsjedniku Povjerenstva, članovima i stručnim osobama Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda Splitsko-dalmatinske županije u 2004. godini.