POZIVNI NATJEČAJ za dodjelu nagrada Općine Okrug u 2009. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO- DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OKRUG
OPĆINSKO VIJEĆE
Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja

KLASA: 061-01/09-01-2
URBROJ:2184-04-08/09-1
OKRUG GORNJI, 06. listopada 2009. godine

Na temelju članka 4. i 20. Odluke o javnim priznanjima Općine Okrug („Službeni glasnik Općine Okrug“, broj 3/98) i Zaključka Povjerenstva od 06. listopada 2009. godine (Klasa: 061-01/09-01-1, Ur.broj: 2184-04-8/09-1), Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Okrug raspisuje 


                                                    POZIVNI NATJEČAJ 
                                     za dodjelu nagrada Općine Okrug 
                                                          u 2009. godini

I. Pozivaju se građani i pravne osobe na podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Općine Okrug u 2009. godini.
Pravo na podnošenje prijedloga imaju:
-građani,
-poduzeća i druge pravne osobe
-mjesni odbori.

II.Nagrada Općine Okrug dodjeljuje se za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, športa, zdravstva , socijalne skrbi i drugih područja društvenog života u Općini Okrug.

III. Nagrada Općine Okrug dodjeljuje se kao :
1. nagrada za životno djelo
2. godišnja nagrada
3. kolektivna nagrada

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se osobama koje su svojim dugogodišnjim radom ili određenim djelom dale izuzetan doprinos u oblasti gospodarstvenog ili društvenog života od posebnog značaj za Općinu Okrug.

IV. Prijedlog za dodjelu nagrade Općine Okrug dostavlja se u pisanom obliku s obrazloženjem, a u privitku treba priložiti isprave kojima se dokazuju navodi iz obrazloženja. Predlagatelj u prijedlogu mora naznačiti za koju nagradu daje prijedlog, te pismenu suglasnost predloženika da bude kandidat za nagradu.

V. U jednoj godini može se dodijeliti najviše dvije nagrade za životno djelo, pet godišnjih i tri kolektivne nagrade.


VI.Rok za dostavu prijedloga je 15. listopad 2009 godine do 15,00 sati na općinski protokol (prijedlozi bez obzira na način dostave moraju biti zaprimljeni na protokolu Općine Okrug do navedenog datuma i vremena).

VII. Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Okrug, Općinsko vijeće, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, Bana Jelačić 17.,21 223 Okrug Gornji u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za nagradu Općine“ – Ne otvaraj.

Za sve obavijesti zainteresirani se mogu javiti u Upravni odjel za lokalnu samoupravu, upravu, društvene djelatnosti i imovinsko pravne poslove Općine na tel. 021 796 962.                                                                              Predsjednik 
                                                     Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja 
                                                                        Dalibor Bareta, v.r.