Održana 10. sjednica Županijske skupštine

Dana 24. travnja 2018. , pod predsjedanjem predsjednika Skupštine Petroslava Sapunara održana je 10. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

Na sjednici je donesena Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije, te je prihvaćen Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2017. i Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za 2017. Donesena je Odluke o raspodjeli rezultata Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu, te Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za ožujak 2018. iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. Vijećnici su prihvatili Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o proglašenju viška poslovnog prostora u Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, na lokaciji u Sutivanu, te je donesen Zaključak o prihvaćanju Izvješća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ o ostvarivanju godišnjeg Programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja za 2017. Prihvaćeno je Izvješće o broju izdanih koncesija, prikupljenim sredstvima te načinu trošenja sredstava za upravljanje pomorskim dobrom i održavanju i planiranju na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije u 2017. godini. Izvješće sadrži podatke o realizaciji godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2017. godinu kao i podatke o broju izdanih koncesija, prikupljenim sredstvima, te načinu trošenja sredstava za upravljanje pomorskim dobrom i upravljanju i planiranju na pomorskom dobru, s podacima prikupljenima na dan 31. prosinca 2017. godine. Donesene su odluke o izmjenama i dopunama odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru na dijelu k.o. Pučišća, predio uvala Luke (rt Stutiski Protuc), k. o. Pučišća, predio uvala Luke, k.o. Milna, predio uvala Lučice (istočni dio), k.o. Milna, predio uvala Lučice (zapadni dio), k.o. Milna, predio uvala Osibova, k.o. Milna, predio uvala Lučice – Smrčeva, k.o. Bobovišća, predio uvala Bobovišća, k.o. Bobovišća, predio Vića luka, k. o. Vis, predio uvala Stončica, k. o. Komiža, predio uvala Mezuporat, otok Biševo, k. o. Komiža, predio „Pol Guspu“, k. o. Komiža, predio Lučica, k. o. Komiža, predio ispred jastožere, k.o. Hvar, predio uvala Borče – Milna, otok Hvar, k.o. Hvar, predio uvala Vinogradišće, otok Sv. Klement, k.o. Stari Grad, predio uvala Zavala, k.o. Stari Grad, predio uvala Tiha, k.o. Donje Selo, predio Maslinica, Općina Šolta, k.o. Gradac, predio Rudari, k.o. Veliko Brdo, predio zapadno od auto-kampa Dalmacija te  k.o. Omiš, predio gradska plaža. Donesena je Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanje) i gospodarskog korištenje luke posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Pitve, predio uvale Porat i Mostir, otok Šćedro, Odluka o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja mora za obavljanje djelatnosti ronilačkog centra na dijelu k.o. Gradac, predio Pišćale, Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene - sportske luke, na dijelu k.o. Kaštel Gomilica, predio Giričić, Grad Kaštela, Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo, predio zapadno od Romane, Odluka o davanju suglasnosti za povrat više uplaćene koncesijske naknade i podnošenje zahtjeva za povrat viška prihoda za korištenje pomorskog dobra, luke posebne namjene-sportske luke na dijelu k.o. Split, predio sportska lučica Split. Skupština je donijela Odluku o poništenju Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma I kategorije – marine na dijelu k.o. Duće, predio između autokampa Galeb i ušća rijeke Cetine, Odluku o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene-sportske luke na dijelu k.o. Trogir, predio istočno od Madiracina mula, Grad Trogir te Odluku o davanju Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije na privreme no upravljanje, izgradnju i korištenje luke posebne namjene - sportske luke na dijelu k.o. Trogir, predio istočno od Madiracina Mula, Grad Trogir. Vijećnici su donijeli Odluku o mjerilima za osiguranje sredstava za financiranje programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja u jedinicama lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije u 2018., Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije u 2018. godini, Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda sre na dnjih škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije u 2018. godini, Odluku o promjeni naziva Ekonomsko-birotehničke škole Split i Odluku o promjeni naziva Prirodoslovne tehničke škole Split, kao i Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge izmjena i dopuna Statuta Srednje škole Jure Kaštelan, Omiš.