Održana 25. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Dana 11. prosinca 2023. održana je 25. sjednica Županijske skupštine na kojoj je donesena Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. Skupština je također donijela odluke o izmjenama i dopunama odluka o donošenju programa javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu, kulturi, tehničkoj kulturi i religiji, očuvanja kulturne baštine - ustanove u kulturi, sportu, zdravstvu te socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu. Donesena je Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu, Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o donošenju Programa ulaganja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ za 2023., Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o donošenju Programa ulaganja Upravnog odjela za turizam i pomorstvo na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu, Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u protupožarnoj  i  civilnoj zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu te Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o donošenju Programa javnih potreba u području skrbi o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu. Usvojen je Poslovnik Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije te su donesene odluke o izmjeni odluka o kriterijima, mjerilima i načinu  financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije u 2023. godini kao i Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu. Donesena je Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije, Zaključak o donošenju Masterplana prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija te Izmjena i dopuna Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije (2021.-2027.). Prihvaćena je Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija  Splitsko-dalmatinske županije, Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Splitsko-dalmatinske županije za 2024., Plana djelovanja Splitsko-dalmatinske županije u području prirodnih nepogoda za 2024.  te Godišnja analiza sustava civilne zaštite za 2023. na području Splitsko-dalmatinske županije i godišnji Plan razvoja sustava  civilne  zaštite s financijskim učincima za razdoblje od 2024. do 2026. na području Splitsko-dalmatinske županije. Također je prihvaćen Program rada i Financijski plan Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije za 2024. te Izvješće o radu javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije u 2022. godini. Usvojen je Pravilnik o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina, koncesiji na zahtjev i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije te je donesena Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za općine i gradove na području Splitsko-dalmatinske županije kao i Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – privezišta na dijelu k.o. Stari Grad, predio ispred hotela Arkada, Grad Stari Grad. Prihvaćena je Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna  Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu namijenjenih zdravstvu - Kliničkom bolničkom centru Split za sufinanciranje izgradnje Regionalnog centra za transfuziju i Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu namijenjenih zdravstvu - Kliničkom bolničkom centru Split za sufinanciranje projektiranja i izrade sustava cijevne zračne pošte, Odluka o određivanju visine naknade za obavljanje poslova utvrđivanja nastupa smrti, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove te Rješenje o imenovanju mrtvozornika za područje Grada Supetra.