Novosti

Održana 3. sjednica Županijske skupštine

Pod predsjedanjem Petroslava Sapunara, predsjednika Skupštine, održana je dana 18. rujna 2107. godine 3. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

Na samom početku sjednice, a nakon Izvještaja Mandatnog povjerenstva prisegnula je Maja Zelić, koja je u Skupštini zamijenila vijećnika Tonča Glavinu, koji je zbog nespojivosti dužnosti podnio zahtjev za stavljanje mandata u mirovanje.

U daljnjem tijeku sjednice Skupština je prihvatila Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2017., Zaključak o prihvaćanju Izvješće o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za I.-VI. 2017., Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu, te izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom školstvu, srednjem školstvu, kulturi i tehničkoj kulturi, športu, zdravstvu te socijalnoj skrbi na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017. Također je prihvaćena Odluka o izmjenama i dopunama Programa ulaganja u turizam i pomorstvo na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu, Odluka o izmjenama i dopunama Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu, te Odluka o izmjenama i dopunama Programa ulaganja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ za 2017. godinu

Vijećnici su donijeli Odluku o izmjenama Plana rashoda na nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu. Prihvaćeno je Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za srpanj 2017. iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2017. i projekcije za 2018. i 2019., te je donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu. 

Donesen je Pravilnika o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije, Zaključak o izmjenama i dopunama Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama na području Splitsko-dalmatinske županije, Programa potpore razvoju ribarstva na području Splitsko-dalmatinske županije (2017.-2020.) Programa razvitka lovstva u Splitsko-dalmatinskoj županiji, te Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda Splitsko-dalmatinske županije. Skupština je donijela Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije, Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o kreditnom zaduženju Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije.

Prihvaćeno je Izvješće o stanju u gospodarstvu Splitsko-dalmatinske županije s prikazom financijskih kretanja u 2016., Izvješće o radu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije u 2016.godini, Godišnje izvješće Županijskih cesta Split d.o.o. za 2016., Izvješće o radu Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije za 2016., Izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ o ostvarivanju godišnjeg Programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2016. 

Skupština je prihvatila izvješća o stanju u zdravstvenim ustanovama za 2016. godinu: Domu zdravlja SDŽ, Zavodu za hitnu medicinu SDŽ, Nastavnom zavodu za javno zdravstvo SDŽ, Poliklinici za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, Stomatološkoj poliklinici Split, Ljekarni SDŽ, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“.

Također su prihvaćena izvješća o stanju u socijalnim ustanovama - domovima za starije i nemoćne split, Lovret, Makarska i Vis za 2016. godinu.

Vijećnici su prihvatili Izvješće o radu Centra za kulturu Brač,  Izvješće o radu Muzeja hvarske baštine, te Izvješće o radu Muzeja Cetinske krajine za 2016. godinu. Doneseni su zaključci o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, kao i zaključci o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune statuta škola.

Ravnopravnost spolova