Održana 33. sjednica Županijske skupštine

Na 33. sjednici Županijske skupštine, održane 29. srpnja 2020., pod predsjedanjem predsjednika Županijske skupštine Petroslava Sapunara, prihvaćena je Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. Godinu. Prihvaćene su i odluke o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjem školstvu, kulturi i tehničkoj kulturi, očuvanja kulturne baštine - Ustanova u kulturi Splitsko dalmatinske županije, sportu te zdravstvu i socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2020. Donesena je Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske županije za 2020. Godinu, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa ulaganja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ za 2020. godinu, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa ulaganja Upravnog odjela za turizam i pomorstvo na području Splitsko-dalmatinske županije za 2020., Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu, Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o donošenju Programa javnih potreba u području skrbi o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji na području Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu i Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu.

Skupština je donijela Odluku o prihvaćanju Sporazuma o razumijevanju, prijateljstvu i suradnji između regije Veneto (Republika Italija) i Splitsko-dalmatinske županije (Republika Hrvatska). Krajem 2019. krenula je inicijativa od strane predsjednika regije Veneto (Italija) Luce Zaia za međusobnu suradnju između Splitsko-dalmatinske županije i regije Veneto. Kontakti su ostvareni od strane predstojnika ureda za Međunarodnu suradnju regije Veneto g. Mauro Stefani koji je pisanim putem izrazio želju predsjednika regije Veneto za suradnjom sa Splitskodalmatinskom županijom. U privitku spomenutog maila, poslan je i prijedlog teksta Sporazuma o suradnji, kojeg je Župan odobrio, a samim time potvrdio inicijativu za suradnjom sa regijom Veneto. Slijedom novonastale i neočekivane situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19, kao i činjenicom da je regija Veneto bila jedno od najvećih zahvaćenih žarišta na području Europe, sve međunarodne aktivnosti i inicijative su bile obustavljene na određeni period. Postupnim vraćanjem situacije u normalu, započet je ponovni proces obavljanja svih preostalih aktivnosti međunarodnog karaktera, pa tako i daljnja suradnja sa Splitsko-dalmatinskom županijom, u svrhu zajedničkog interesa za razvoj buduće suradnje. Sukladno svemu navedenom, važno je još spomenuti suradnju sa regijom Veneto i na važnom strateškom projektu FIRESPILL, koji je od velikog interesa za Splitsko-dalmatinsku županiju. Potpisivanje Sporazuma o suradnji, dogovoriti će se u narednom razdoblju, poštujući sve epidemiološke mjere, sukladno razvoju situacije.

Vijećnici su donijeli Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije u 2020. godini, Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije u 2020. godini, Odluku o donošenju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2020.

Skupština je donijela Program potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije (2020.-2025.), Program potpore poslovanju mikro poduzetnika u manje razvijenim područjima Splitsko-dalmatinske županije, Program potpore radu poljoprivrednih zadruga i proizvođačkih organizacija na području Splitsko-dalmatinske županije te Program pomoći-potpore obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG) na području Splitsko-dalmatinske županije (2020.-2024.).

Prihvaćeno je Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Splitsko-dalmatinske županije u 2020., Izvješće o radu javne ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ za 2019. godinu te Izviješće o radu Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županje za 2019.. Vijećnici su prihvatili izvješća o stanju u zdravstvenim ustanovama za 2019. Godinu: Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije, Poliklinici za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ i Stomatološkoj poliklinici Split.

Donesena je Odluka o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine Vedrani Šitum, dr.med.,spec. obiteljske medicine. Prihvaćena su izvješća o radu za 2019. godinu: Centra za kulturu Brač, Muzeja hvarske baštine i Muzeja Cetinske krajine te je doneseno Rješenje o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Brač.

Donesena je Odluka o dopuni Odluke o posebnim mjerama za koncesije na pomorskom dobru u cilju prilagodbe uvjetima u vrijeme epidemije koronavirusa, te Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – marine na dijelu k.o. Donje selo, predio uvala Šešula, Općina Šolta. Skupština je dala prethodnu suglasnost na izmjene i dopune statuta škola.