Održana 8. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Sjednica je održana 22. prosinca pod predsjedanjem Petroslava Sapunara, predsjednika Županijske skupštine. Na sjednici je donesena Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Splitsko-dalmatinske županije. po spomenutoj Odluci upravna tijela i službe županije su: Ured župana, Tajništvo županije, Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije, Upravni odjel za pomorstvo i turizam, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport, Upravni odjel za proračun i financije, Upravni odjel za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša, Upravni odjel za prostorno uređenje, Služba za javnu nabavu i Služba za unutarnju reviziju.

Županijska skupština prihvatila je Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu.
Proračun je usklađen sa postojećom gospodarskom situacijom i uvjetima provođenja mjera racionalizacije potrošnje radi smanjenih planiranih prihoda i primitaka te potrebom preusmjeravanja plana na razvojne programe. Ukupni prihodi i primici se planiraju u iznosu od 471,6 milijuna kuna, što je -3,5% manje od procjene u 2009. Od ukupnih sredstava, 197,4 milijuna kuna se planira ostvariti od matičnih županijskih prihoda i primitaka, 215,7 milijuna kuna od decentraliziranih izvora, 22,9 milijuna kuna od pomoći iz Državnog i lokalnih proračuna i 35,6 milijuna kuna od ostalih namjenskih prihoda.
Od ukupno raspoređenih sredstava 59,5% se odnosi na financiranje programa u prosvjeti, kulturi, športu, socijalnoj skrbi i zdravstvu, 12,6% na programe u gospodarstvu i turizmu, 11% na rashode djelatnosti, 8% na infrastrukturu i razvoj lokalne samouprave, 6,3% na zaštitu okoliša i prostorno planiranje i 2,6% na financiranje rada predstavničkog i izvršnog tijela.

Unatoč ograničenom i smanjenom fiskalnom kapacitetu i gospodarskoj krizi, ovim proračunom se osigurava kontinuitet ravnomjernog razvoja svih područja ulaganja kao i svih lokalnih jedinica.

Županijska skupština donijela je programe javnih potreba u srednjem, osnovnom školstvu, predškolskom odgoju, kulturi i tehničkoj kulturi, zaštite kulturne baštine, športu, zdravstvu, socijalnoj skrbi, sufinanciranju vjerskih zajednica Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu. Donesen je Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvoja, program razvoja turizma i pomorstva, Program ulaganja Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša.

Vijećnici Županijske skupštine prihvatili su Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana i utvrđivanju prijedloga Plana građenja i održavanja županijskih lokalnih cesta za 2010., Zaključak o odobravanju programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih za 2010., Plan zdravstvene zaštite u Splitsko-dalmatinskoj županiji., Plan o izmjenama plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2009. doneseni su zaključci o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune statuta srednjih i osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije, te rješenja o razrješenju i imenovanju članova školskih odbora.

                                                                   Ana-Marija Škorić