Novosti

Usvojen Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu

Dana 11. prosinca, pod predsjedanjem predsjednika Skupštine Petroslava Sapunara održana je 6. sjednica Županijske skupštine. Prihvaćen je Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu projekcije za 2019. i 2020. Ukupni Proračun za 2018. iznosi 894 mil kn i odnosi se na: 456,9 mil kn Županijskog proračuna i 437,1 mil kn vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. Županijska skupština donijela je programe javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom školstvu, srednjem školstvu, očuvanja kulturne baštine – Ustanova u kulturi, kulturi i tehničkoj kulturi, sportu, zdravstvu i socijalnoj skrbi. Donesena je Odluka o donošenju Programa ulaganja Upravnog odjela za turizam i pomorstvo na području Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu, Odluka o donošenju Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu, Odluka o donošenju Programa ulaganja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ na području za 2018. godinu. te Odluka o donošenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu. Skupština je donijela Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije za 2018. i Odluku o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu.

Prihvaćeno je Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za studeni 2017. iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2017. i projekcije za 2018. i 2019., Godišnja analiza sustava Civilne zaštite za 2017. i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Splitsko-dalmatinske županije. Skupština je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2017. i projekcije za 2018. i 2019., te odluke o izmjenama programa javnih potreba. Donesen je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu, Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije u 2017. godini, odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije u 2017. godini, odluka o izmjenama i dopunama Plana rashoda za nabavu proizveden dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije u 2017. godini te Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu.

Donesena je Odluka o povjeravanju ovlaštenja Općini Bol za davanje koncesija na pomorskom dobru na dijelu k.o. Bol, predio Zlatni rat, Rješenje o poništenju Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja rekreacijsko-kupališnog centra, ugostiteljskog objekta i plaže na dijeli k.o. Split, predio uvala Bene, Grad Split, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene-sportske luke na dijelu k.o. Split, predio uvala Zvončac, Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje Kanala Zvončac 1 i 1.1., rekonstrukcije građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – rekonstrukcije, dogradnje i posebne upotrebe sustava odvodnje južnog sliva Grada Splita, na dijelu k.o. Split, predio Zvončac, Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luke nautičkog turizma I kategorije- marine na dijelu k.o. Duće, predio između autokampa Galeb i ušća rijeke Cetine, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja dijela benzinske postaje na dijelu k.o. Selca, predio uvala Radonja i Odluka odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže i tobogana na dijelu k.o.Gradac, predio Rudari, Općina Gradac.

Prihvaćeno je Izvješće Mandatnog povjerenstva. Danijel Kukoč, kojem je obnašanje nespojive dužnosti prestalo dana 1. prosinca 2017., podnio je istog dana zahtjev za nastavak obnašanja dužnosti člana Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Obzirom na navedeno Mandatno povjerenstvo utvrđuje kako je, sukladno Zakonu, Danijelu Kukoču mirovanje mandata prestalo 8. prosinca 2017., odnosno osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva. Također se 8. prosinca 2017., utvrđuje prestanak mandata njegovom zamjeniku Anti Projiću.  Mandatno povjerenstvo utvrdilo je kako je vijećnica Ivana Ninčević-Lesandrić pisanim zahtjevom od 4. prosinca 2017., stavila svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga sukladno članku 79. stavak 6. Zakona. Mandatno povjerenstvo utvrđuje da, Ivani Ninčević-Lesandrić prema članku 79. stavak 7. Zakona, mirovanje mandata počinje teći od 4. prosinca 2017., odnosno od  dana dostave pisanog zahtjeva. Stranka Most nezavisnih lista za njenog zamjenika predložila je Ivana Andabaka.

Doneseno je Rješenje o dopuni Rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije i Odluka o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda Splitsko-dalmatinske županije.  

 

 

 

Ravnopravnost spolova