OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

           REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu natječaja
Klasa: 112-01/11-01/01
Urbroj: 2181/1-03-11-14
Split, 15. ožujka 2011. Sukladno članku 19. stavak 7. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08) Povjerenstvo za provedbu natječaja daje slijedeću


               OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE
                              ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 15/11 od 02. veljače 2011. radi prijama u službu „arhiviste„ u Uredu župana Splitsko-dalmatinske županije održat će se

           Dana 22. ožujka 2011. (utorak) s početkom u 9.00 sati
           u dvorani za sastanke u Splitu, Domovinskog rata 2/IV

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja provest će se u odnosu na slijedećeg kandidata:


TONČI JUGINOVIĆ

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Usmeni intervju provest će se s kandidatom ako ostvari najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. O vremenu održavanja intervjua kandidat će biti obaviješten nakon provedene pisane provjere znanja. 

                                                                       Predsjednik Povjerenstva 

                                                                        Marica Vidović, mag . iur.