Izmjene i dopune objave podataka iz članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokaloj i područmoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" 86/08 i 61/11) u svezi raspisanog natječaja za prijam u službu "Savjetnika" u Upravnom odjelu za prostorno uređenje

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
Povjerenstvo za provedbu natječaja 

Klasa: 112-01/12-01/11 
Urbroj: 2181/1-03-01-12 - 31 
Split, 31. listopada 2012. godine IZMJENE I DOPUNE OBJAVE PODATAKA IZ ČLANKA 19. ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI („NN„ 86/08 i 61/11) U SVEZI RASPISANOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU „SAVJETNIKA „ U UPRAVNOM ODJELU ZA PROSTORNO UREĐENJE SDŽ Podaci iz članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN„ 86/08 i 61/11) u svezi raspisanog natječaja za prijam u službu „savjetnika„ u Upravnom odjelu za prostorno uređenje SDŽ Klasa: 112-01/12-01/11 od 31. listopada 2012. godine, objavljeni su na web stranici Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr i na oglasnoj ploči SDŽ dana 02. listopada 2012.godine,


Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisanu provjeru znanja iz područja prostorno uređenje mijenjaju se i sada glase: 

Zakon o prostornom uređenju i gradnji „ NN“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 
Zakon o općem upravnom postupku „NN“ broj 47/09 
Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama „NN“ broj 86/12 
Uredba o uredskom poslovanju „ NN „ broj 47/09 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju, a isti kandidati će biti podvrgnuti psihološkom testiranju od strane HZZ. 


                                                                      Predsjednik Povjerenstva: 

                                                                       Marija Paro, dipl. in.građ.