JAVNI POZIV studenticama i studentima za davanje prijedloga imena Znanstveno-tehnologijskom parku Splitsko-dalmatinske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

Klasa: 020-01/11-02/95
Ur.broj: 2181/1-02-11-2
Split, 13. srpnja 2011. 

                                                           objavljuje 


                                                        JAVNI POZIV

         studenticama i studentima za davanje prijedloga imena Znanstveno-                         tehnologijskom parku Splitsko-dalmatinske županije


1. Župan Splitsko-dalmatinske županije ( u daljnjem tekstu Naručitelj) u smislu provedbe projekta „Priključi se i predloži“, raspisuje javni poziv studenticama i studentima za davanje prijedloga imena Znanstveno-tehnologijskom parku Splitsko-dalmatinske županije, lociran na području poduzetničke zone Vučevica, Općina Klis.


2. Predloženo ime treba udovoljavati zadanim kriterijima i to:

a) originalnost naziva
b) zvučnost
c) lako pamtljivo i izgovorljivo
d) usklađeno s pravnim, društvenim, etičkim i moralnim normama
e) napisano na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu
f) ne smije izazivati neukusne, neozbiljne ili nemoralne asocijacije na hrvatskom jeziku i stranim jezicima

PREPORUKA: Usklađenost s idejom i namjenom Znanstveno-tehnologijskog parka Splitsko-dalmatinske županije.

3. Jedan autor može imati više prijedloga, ali svaki mora biti posebno prijavljen.

4. Prijedlozi imena Znanstveno-tehnologijskog parka (ZTP) Splitsko-dalmatinske županije (SDŽ), upućuju se na adresu: Splitsko-dalmatinska županija, Povjerenstvo za provedbu postupka javnog poziva za ZTP, Split, Domovinskog rata 2, preporučenom pošiljkom ili se predaje neposredno na protokol Županije, u jednoj omotnici (koja sadržava dvije zasebne omotnice), najkasnije do 28. listopada 2011. godine.

a) U jednoj zatvorenoj omotnici s naznakom „PRIJEDLOG IMENA ZTP- NE
OTVARATI ! „ dostavlja se prijedlog imena ispisan velikim štampanim
slovima i kratko obrazloženje predloženog imena do najviše 400 znakova.
Prijava treba biti anonimna (bez imena i oznaka autora/ice).

b) U drugoj zatvorenoj omotnici, priloženoj uz prvu omotnicu, dostavljaju se
podaci o autoru, uz naznaku „PODACI O AUTORU-NE OTVARATI !“
Ista omotnica sadržava osobne podatke autora/ice s preslikom osobne iskaznice i uvjerenjem o statusu studenta/ice.
Prilikom zaprimanja prijedloga u Pisarnici Naručitelja obje zaprimljene omotnice dobivaju isti barkod.

5. Povjerenstvo za provedbu postupka javnog poziva za ZTP procjenjivat će zaprimljene prijedloge te ukoliko kvaliteta prispjelih radova bude zadovoljavajuća, Povjerenstvo će predložiti donošenje odluke o izboru 3 najbolja prijedloga te dodjelu nagrada i to:

a) novčana u iznosu od 10.000,00 (neto iznos) i diploma o sudjelovanju za osvojeno I. mjesto
b) prijenosno računalo marke HP 620, Procesor core 2 duo, Ram 2 GB, Display 15,6, HDD 329 GB i diploma o sudjelovanju za osvojeno II. mjesto
c) diploma o sudjelovanju za osvojeno III. mjesto.


6. Dodjelom nagrada sva autorska prava u cijelosti postaju vlasništvo Naručitelja. Time Naručitelj stječe neograničeno pravo korištenja imena bez bilo kakvih odobrenja i suglasnosti autora i plaćanja dodatnih naknada.

7. Zaprimljene prijedloge Naručitelj ne vraća njihovim autorima i na istim zadržava sva autorska prava za sebe.

8. Nepotpuni i zakašnjeli prijedlozi neće biti razmatrani.

9. Na ovom javnom pozivu ne mogu sudjelovati dužnosnici u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa („NN“ broj:26/11), članovi Povjerenstva za provedbu javnog poziva kao i njihovi članovi uže obitelji te zaposlenici Naručitelja. 

                                                                                        ŽUPAN 

                                                                                Ante Sanader, dipl. ing.OBRAZLOŽENJE


Znanstveno-tehnologijski park, planiran na području poduzetničke zone Vučevice u Općini Klis, veličine 50 hektara, središnji je objekt poslovne infrastrukture u Splitsko-dalmatinskoj županiji, namijenjen poticanju suradnje znanosti i gospodarstva te razvoju inovativnog poduzetništva. U odnosu na postojeću poslovnu i inovacijsku infrastrukturu u Republici Hrvatskoj, namjera je privući i potaknuti stvaranje i rast tehnološki orijentiranih tvrtki u svim fazama njihovoga životnog ciklusa, pružajući im cjelovit paket usluga, od poslovnog prostora, potpore inovacijama, rastu i izvozu do različitih intelektualnih i administrativnih usluga.
Izgradnjom i djelovanjem ZTP-a Splitsko-dalmatinske županije, doprinijet će se, među ostalim, ostvarenju sljedećih strateških ciljeva:
• rastu zaposlenosti (osobito visokoobrazovanih osoba)
• usvajanju novih tehnologija
• diversifikaciji i jačanju konkurentnosti gospodarstva
• razvoju malog i srednjeg poduzetništva
• stvaranju preduvjeta za specijalizaciju i vertikalnu podjelu rada (formiranje klastera).
Analiza pokazuje kako svjetski trendovi razvoja gospodarstva i tehnologije pružaju znatne prilike za razvoj Znanstveno-tehnološkog parka Splitsko-dalmatinske županije. Ključni čimbenik uspjeha je umrežavanje svih relevantnih gospodarskih i razvojnih aktera, odnosno uspostavljanje funkcionalnoga regionalnoga inovacijskog sustava, koji će povezivati akademski, javni i privatni sektor.
ZTP SDŽ usmjerit će se na sljedeća područja:
• Informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT),
• Obnovljivi izvori energije,
• Biotehnologija i
• Industrija i industrijska tehnologija.
Osnovni koncept Znanstveno-tehnologijskog parka SDŽ podrazumijeva pet međusobno povezanih centara, od kojih će svaki osiguravati pristup određenim setovima programa namijenjenih stanarima te, u skladu s mogućnostima, drugim korisnicima usluga parka. Planirani su sljedeći centri:
• Poduzetnički inkubator (za start-up tvrtke i potencijalne poduzetnike)
• Centar inovativnog poduzetništva (za manje inovativne tvrtke)
• Centar za istraživanje i razvoj (za podizanje tehnološke kompetentnosti i potporu razvoju novih proizvoda u prioritetnim sektorima)
• Edukacijski centar (za obrazovanje svih korisnika)
• Proizvodni centar (za srednje i velike tvrtke).

U sklopu Znanstveno-tehnologijskog parka SDŽ, djelovat će i različite servisne službe te pomoćne aktivnosti (uključujući caffe bar, restoran i hotel), koje će se realizirati u suradnji s privatnim partnerima. Također, predviđen je i sadržaj sportsko-rekreacijskog centra.

Javni poziv za predlaganje imena ZTP predstavlja prvu aktivnost kojom počinje provedba projekta Splitsko-dalmatinske županije pod nazivom „PRIKLJUČI SE I PREDLOŽI“, a koja će se nastaviti suradnjom sa studentima u ostalim aktivnostima na realizaciji Znanstveno-tehnologijskog parka SDŽ. Time se ponovno potvrđuje spremnost i odlučnost Županije na suradnji sa Sveučilištem i korištenje intelektualne vrijednosti i potencijala kojima raspolažemo, a sve u svrhu općeg boljitka i napretka kako u našoj Županiji tako i u cijeloj Domovini.

Odluka o objavljivanju javnog poziva studenticama i studentima za davanje prijedloga imena Znanstveno-tehnologijskom parku Splitsko-dalmatinske županije

KRATKI OPIS PROJEKTA

Preporučena literatura

Osnovne karakteristike dobrog naziva

http://www.propisi.hr/files/File/IVANA%20-%20PROPISI%20V/ZTD%20III.doc

 

http://www.liderpress.hr/Default.aspx?sid=20457

http://www.orkis.hr/izbor-imena-tvrtke-526.aspx

http://www.profitiraj.hr/poduzetnici/kako-odabrati-pravo-ime-za-vasu-kompaniju/