Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

Klasa: 112-01/12-01/12 
Urbroj: 2181/1-03-01-12-02 
Split, 30. listopada 2012. godine

Na temelju članka 1. stavak 2. Zakon o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj 57/12) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Splitsko-dalmatinska županija objavljuje

JAVNI POZIV 
za dostavu prijava 

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije

I. 

U cilju korištenja mjera „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe u Splitu (u daljnjem tekstu: HZZ) Splitsko-dalmatinska županija iskazuje interes i potrebu za stručnim osposobljavanjem bez zasnivanja radnog odnosa putem prijama polaznika za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije.

II. 

Kandidati koji se mogu prijaviti na ovaj poziv i dostaviti svoju prijavu trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

- bez radnog iskustva u zvanju,
- s radnim iskustvom izvan zvanja do najviše 12 mjeseci,
- da ispunjavaju uvjete tražene stručne spreme za poslove za koje se stručno osposobljavaju, - da se kandidat nalazi na evidenciji HZZ –e najmanje 90 dana.


III. 
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (8 sati dnevno) obavljati će se u navedenom upravnom tijelu Županije:

 

Red.

Upravno tijelo

Stručna sprema

Broj izvršitelja

1.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO  UREĐENJE – SPLIT

Magistar ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke ili VSS  građevinske ili arhitektonske struke

2

2.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO  UREĐENJE- Ispostava TROGIR

Magistar ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke ili VSS  građevinske ili arhitektonske struke

2

3.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO  UREĐENJE- Ispostava OMIŠ

Magistar ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke ili VSS  građevinske ili arhitektonske struke

2

4.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO  UREĐENJE- Ispostava MAKARSKA

Magistar ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke ili VSS  građevinske ili arhitektonske struke

2

5.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO  UREĐENJE- Ispostava SOLIN

Magistar ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke ili VSS  građevinske ili arhitektonske struke

2

6.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO  UREĐENJE- Ispostava SUPETAR

Magistar ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke ili VSS  građevinske ili arhitektonske struke

2

7.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO  UREĐENJE- Ispostava HVAR

Magistar ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke ili VSS  građevinske ili arhitektonske struke

2

8.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO  UREĐENJE- Ispostava IMOTSKI

Magistar ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke ili VSS  građevinske ili arhitektonske struke

1

UKUPNO

15


IV. 

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete, dužni su uz prijavu dostaviti 

– životopis 
– dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome) 
– presliku domovnice 
– presliku radne knjižice (stranice 1, 2 i 3, te podatke o eventualnom zaposlenju i stažu) 
– dokaz da se kandidat nalazi u evidenciji HZZ najmanje 90 dana ( potvrdu HZZ ili preslika evidencijskog kartona ) 
– potvrdu suda da se ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen (članak 15. ZSN) ne starije od 6 mjeseci. 
– vlastoručno potpisanu izjavu da se kandidat nije stručno osposobljavao bez zasnivanja radnog odnosa u smislu članka 93 .ZSN odnosno članka 41. Zakona o radu.

 V. 

Polaznik programa stručnog osposobljavanja nema status službenika. Cilj stručnog osposobljavanja je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, u skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11).

VI. 

Na Javni poziv mogu se javiti osobe koje se do sada nisu stručno osposobljavale u smislu članka 93. ZSN. U svojstvu polaznika stručnog osposobljavanja ne može biti primljena osoba za koju postoje zapreke iz članka 15. ZSN.

VII. 

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se : 
- na temelju pisanog ugovora sa pročelnikom Upravnog tijela, 
- prema programu stručnog osposobljavanja za rad, 
- pod vodstvom mentora.

Doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje snosi HZZ eventualno Splitsko-dalmatinska županija.
Polaznik stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na novčanu potporu u iznosu od 1.600,00 kuna koje isplaćuje HZZ.

VIII. 

Za kandidate prijavljene na Javni poziv koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje i intervju radi prethodne provjere znanja i sposobnosti, kao i psihološko testiranje od strane stručne službe HZZ. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Javni poziv.

Na web stranici Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr  objavit će se podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, kao i potrebni pravni izvori za pripremanje kandidata za provjere.

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Splitsko-dalmatinske županije objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidati koji postignu potreban broj bodova na pisanom testiranju, bit će pozvani na usmeni intervju, a potom obaviješteni o datumu i vremenu provođenja psihološkog testiranja putem web stranice www.dalmacija.hr.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje u Splitu na adresu:

Splitsko-dalmatinska županija, Ured župana,
Domovinskog rata 2, 21 000 Split

Na Javni poziv svoje prijave mogu podnijeti osobe oba spola. 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 
O rezultatima Javnog poziva kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

                                                            Splitsko-dalmatinska županija 
                                                                                Split