Javni poziv za iskazivanje interesa za dodjelu bespovratnih sredstva iz Programa poticanja izgradnje poduzetničkih zona u Splitsko-dalmatinskoj županiji za razdoblje 2021.-2025., za 2021.godinu

JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za dodjelu bespovratnih sredstva iz Programa poticanja izgradnje poduzetničkih zona
u Splitsko-dalmatinskoj županiji za razdoblje 2021.-2025.,  za 2021.godinu
 

PREDMET

I.  Programom poticanja izgradnje poduzetničkih zona za razdoblje 2021.-2025. godine („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 165/21) (u daljnjem tekstu:Program) odobravaju se sredstva za sufinanciranje izgradnje postojećih poduzetničkih zona i osnivanje novih poduzetničkih zona u gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu, koji su na svojim predstavničkim tijelima donijeli odluku o formiranju novih poduzetničkih zona ili odluku o nastavku aktivnosti za već formirane zone.   

   

NAMJENA I KORISNICI                                                                                                                                                        

II.  Splitsko-dalmatinska županija će, temeljem Programa i raspoloživih proračunskih sredstava za 2021. godinu, sufinancirati bespovratnim sredstvima slijedeće aktivnosti:

 1. izrada geodetskih podloga za zonu
 2. izrada prostornih planova, urbanističkih planova uređenja ili detaljnih planova uređenja zone te studija utjecaja na okoliš
 3. izrada investicijsko-tehničke dokumentacije infrastrukturnih priključaka i raspleta infrastrukture unutar zone
 4. otkup i uređenje zemljišta za formiranje zone
 5. uređenje okoliša, planiranje terena i sl.
 6. izgradnja i uređenje prometnica, prilaza i ostalih komunikacija
 7. uređenje odvodnje (oborinska i fekalna kanalizacija)
 8. dovođenje vodovodnih instalacija (priključni cjevovodi, hidrantska mreža i dr.)
 9. dovođenje električnih instalacija do zone (rasplet, javna rasvjeta i trafostanice i dr.)
 10. dovođenje komunikacijske infrastrukture
 11. dovođenje plinskih instalacija

   PODNOŠENJE ZAHTJEVA I ROK:

III. Podnositelj zahtjeva mora  ispuniti sve uvjete iz Programa , te na  propisanom Obrascu Z/1 i ispuniti tražene podatke, te iste dostaviti s pripadajućom dokumentacijom kako slijedi:

 • popunjen Obrazac Z/1.
 • preslika od strane predstavničkog tijela usvojenog Programa izgradnje zone
 • dokaz o provedenom postupku izbora najpovoljnijega ponuditelja sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ili ugovor/i sa odabranim izvođačem/ima radova,

IV. Podnositelji zahtjeva mogu obrazac zahtjeva Z/1 , preuzeti u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Upravnom odjelu za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, Split, Domovinskog rata 2, I. kat, soba 130, svaki radni dan u vremenu od 8,00 do 13,00 sati ili na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr .

V.  (1) Prijava se upućuje na adresu:

 Splitsko-dalmatinska županija, „Povjerenstvo za provedbu Programa poticanja izgradnje poduzetničkih zona u Splitsko-dalmatinskoj županiji za razdoblje 2021.-2025. godinu"

Split, Domovinskog rata 2, preporučenom pošiljkom ili se predaje neposredno u pisarnicu Županije, Split, Vukovarska 1 (prizemlje ) .

(2) Rok za dostavu prijava je  8 (osam) dana, od dana objave ovog javnog poziva na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županijewww.dalmacija.hr.

 

VI.  Nepotpuni zahtjevi, te oni koji nisu u skladu s uvjetima Programa i ovog Javnog poziva, neće se razmatrati.       

KRITERIJI   

VII. (1) Kod odobravanja sredstava prvenstveno će vodit računa o potrebi ravnomjernog gospodarskog razvoja svih područja Splitsko-dalmatinske županije, kao  i vrsti, veličini i značaju zone za lokalnu sredinu.

(2) Pored uvjeta iz stavka 1. prigodom utvrđivanja visine potpore vodit će se računa i o slijedećim elementima:

 1. osiguranju dijela financijskih sredstava iz vlastitih proračuna gradova i općina nositelja aktivnosti,
 2. osiguranju tehničke, financijske i druge potpore zoni,
 3. planiranim novim ulaganjima i povećanju broja korisnika zone i povećanju zapošljavanja
 4. broju postojećih i budućih zaposlenih kod poduzetnika korisnika zone
 5. davanju dodatnih povoljnosti poduzetnicima prigodom ustupanja zemljišta, odnosno djelomično oslobađanje lokalnih poreza, doprinosa i sl.
 6. fazi pripremljenosti zone (urbanistički, zemljišno, infrastrukturno i dr.)
 7. rokovima i dinamici gradnje
 8. ukupnoj vrijednosti projekta zone
 9.  dosadašnjim ulaganjima u zonu
 10.  planiranim ulaganjima u zonu u razdoblju 2021.-2025.
 11. ostalim uvjetima (zone uz autocestu, područja posebne državne skrbi, otoci i dr.).                                                                                                                                    

VIII. Tijekom postupka za odobrenje sredstava, Povjerenstvo može zatražiti dodatne dokaze o ispunjavanju kriterija  iz članka 11. Programa, temeljem kojih se vrši izbor.   

ZAVRŠNE ODREDBE:                                                                                                                                                 

IX.  Svi podnositelji prijava o rezultatima izbora biti će obaviješteni pisanim putem u primjerenom roku.

 

 

 

 

Dokumenti za preuzimanje