Javni poziv za iskazivanje interesa za sufinanciranje brzobrodskih linija u Splitsko-dalmatinskoj županiji

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO RAZVITAK I EUROPSKE INTEGRACIJE


 raspisuje


JAVNI POZIV
ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA SUFINANCIRANJE  POTPORA BRZOBRODSKIH LINIJA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ  ŽUPANIJI

  

1. PREDMET:

Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa za sufinanciranje troškova potpora (minimalni iznos pokrića troškova) na državnim brzobrodskim linijama  na području Splitsko-dalmatinske županije. Sufinancirati će se povećana učestalost putovanja i dodatna (opcionalna) putovanja na državnim brzobrodskim linijama, cjelogodišnjim i sezonskim, na području Splitsko-dalmatinske županije.


2. SUDJELOVANJE PONUDITELJA:

Korisnici ovog Programa su jedinice lokalne samouprave (gradovi/općine) na otocima na području Splitsko-dalmatinske županije koji su na svojim predstavničkim tijelima donijeli Odluku o povećanoj učestalosti putovanja, kao i dodatnim putovanjima na državnim brzobrodskim linijama cjelogodišnjim i sezonskim te su uz prethodnu suglasnost Agencije za obalni linijski promet s izabranim brodarom zaključili ugovor pod istim uvjetima kao i Agencija za obalni linijski promet.

3. DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OBRADU ZAHTJEVA:

Županija će nakon objavljenog javnog poziva zaprimati zahtjeve, s pripadajućom dokumentacijom za uključivanje u ovaj Program.

- zahtjev jedinice lokalne samouprave
- dokaz da su sredstva za provedbu planirana u proračunu  jedinice lokalne samouprave
- u predstavničkom tijelu usvojena Odluka o povećanoj učestalosti putovanja kao I Odluka o dodatnom/im (opcionalnom/im putovanju/ima)

- ugovor/i sa od strane Agencije za obalni linijski promet izabranim brodarom
 

4. KRITERIJI  ZA ODABIR  PROJEKATA:

Obradu  pristiglih zahtjeva vrši posebno Županijsko povjerenstvo, koje analizira ispunjavanje uvjeta iz ovog Programa,
Pojedinačna visina potpore sukladno pristiglim zahtjevima usklađuje se s ukupno raspoloživim sredstvima proračuna za tekuću proračunsku godinu, te brojem i visinom pristiglih zahtjeva, a može biti maksimalno do 90% sredstava koje je po osnovi Ugovora isplatio korisnik Programa općina ili grad podnositelj zahtjeva.


5. ROK, NAČIN I MJESTO PREDAJE PROJEKATA:

Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objave ovog poziva na Internet stranicama Splitsko-dalmatinske županije.

Projekti se predaju u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobnom predajom predstavnika ponuditelja u Pisarnicu Splitsko-dalmatinske županije na adresu

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za sufinanciranje brzobrodskih linija u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Domovinskog rata 2
SPLIT


Na omotnici treba biti vidljivo naznačeno „Sufinanciranje troškova potpora brzobrodskih linija u Splitsko-dalmatinskoj županiji“
Prijave koje nisu potpune, koje su dostavljene izvan roka neće se razmatrati.
Tijekom postupka odobrenja bespovratnih sredstava Povjerenstvo može tražiti i dodatne dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se vrši izbor.
 

6. PRIHVAĆANJE PROJEKATA: 

Svi podnositelji Projekata o rezultatima izbora za dodjelu bespovratnih sredstava biti će pismeno obaviješteni u primjerenom roku.


 
Klasa:  402-07/12-01/0111
Urbroj:  2181/1-05/05-12-0002
Split,  13. studenog.2012godine