Javni poziv za iskazivanje interesa za sufinanciranje troškova prijevoza

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO RAZVITAK I EUROPSKE INTEGRACIJE


raspisuje


JAVNI POZIV
ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA
JAVNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA AUTOBUSOM U CESTOVNOM PROMETU
NA ODOBRENIM LINIJAMA PRIJEVOZNIKA U ZAOBALNOM DIJELU
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE


 

1. PREDMET:

 Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa za sufinanciranje troškova prijevoza u zaobalnom dijelu Splitsko-dalmatinske županije koji se prevoze javnim linijskim prijevozom putnika autobusom u cestovnom prometu na odobrenim linijama prijevoznika za 2013. godinu.

 

2. SUDJELOVANJE PONUDITELJA:

Korisnici sredstava mogu biti jedinice lokalne samouprave (gradovi/općine) u zaobalnom dijelu Splitsko-dalmatinske županije koji su na svojim predstavničkim tijelima donijeli Program sufinanciranja prijevoza  i koji imaju s prijevoznikom/icima zaključen Ugovor/e o sufinanciranju prijevoza na svom području i predviđena proračunska sredstva i to gradovi i općine kako slijedi:

  • gradovi Splitsko-dalmatinske županije: Imotski, Sinj, Trilj, Vrgorac i Vrlika, Omiš-sva naselja u sklopu Grada Omiša osim naselja Omiš
  • općine Splitsko-dalmatinske županije: Cista Provo, Dicmo, Dugopolje, Hrvace, Klis, Lećevica, Lokvičići, Lovreć, Muć, Otok, Podbablje, Prgomet, Primorski Dolac, Proložac, Runovići  Šestanovac, Zadvarje, Zmijavci , Zagvozd i Marina- sva naselja u sklopu Općine Marina osim naselja Marina.

 

3. DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OBRADU ZAHTJEVA: 

Županija će nakon objavljenog javnog poziva zaprimati zahtjeve s pripadajućom dokumentacijom i to:

  • zahtjev jedinice lokalne samouprave
  • dokaz da su sredstva za provedbu planirana u proračunu  jedinice lokalne samouprave
  • u predstavničkom tijelu usvojen Program ili Odluka o sufinanciranju
  • ugovor/i s prijevoznikom/icima sukladno Programu ili Odluci o  sufinanciranju za 2013. godinu

 

4. KRITERIJI  ZA ODABIR  PROJEKATA:

 

Pojedinačna visina potpore sukladno pristiglim zahtjevima usklađuje se s ukupno raspoloživim sredstvima proračuna za tekuću proračunsku godinu, te brojem i visinom pristiglih zahtjeva, a može biti maksimalno do 40% sredstava koje je po osnovi Programa isplatilo korisnik Programa općina ili grad podnositelj zahtjeva, odnosno do maksimalno 60% za gradove i općine Splitsko-dalmatinske županija definirane Zakonom o područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine” 86/08 i 57/11).

 

5. ROK, NAČIN I MJESTO PREDAJE PROJEKATA:


Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave ovog poziva na Internet stranicama Splitsko-dalmatinske županije.

Projekti se predaju u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobnom predajom predstavnika ponuditelja u Pisarnicu Splitsko-dalmatinske županije na adresu


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za sufinanciranje troškova prijevoza javnog linijskog prijevoza
putnika autobusom u cestovnom prometu na odobrenim linijama
prijevoznika u zaobalnom dijelu Splitsko-dalmatinske županije
Domovinskog rata 2
SPLIT

 

Na omotnici treba biti vidljivo naznačeno „Sufinanciranje troškova prijevoza javnim linijskim prijevozom putnika autobusom u cestovnom prometu na odobrenim linijama prijevoznika u zaobalnom dijelu Splitsko-dalmatinske županije “

Prijave koje nisu potpune, koje su dostavljene izvan roka neće se razmatrati.

Tijekom postupka odobrenja bespovratnih sredstava Povjerenstvo može tražiti i dodatne dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se vrši izbor.6. PRIHVAĆANJE PROJEKATA:

Svi podnositelji Projekata o rezultatima izbora za dodjelu bespovratnih sredstava biti će pismeno obaviješteni u primjerenom roku.