Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata iz domene lovstva

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo,razvitak i
europske integracije

Klasa: 323-01/13-01/04
Urbroj: 2181/1-2-13-3
Split, 20.rujna 2013


Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije, temeljem članka 27. Zakona o lovstvu („Narodne novine“, broj 140/05 i 75/09) i Programa razvika lovstva u Splitsko-dalmatinskoj županija (“ Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županija”, broj 11/12) upućuje


JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata iz domene lovstva

 

1. Splitsko-dalmatinska županija će sufinancirati projekte iz domene lovstva iz dijela sredstava lovozakupnina za lovišta na području Splitsko-dalmatinske županije i to projekte vezane za:

 • kavezni uzgoj zeca i njegovo unošenje u lovište,
 • uzgoj pernate divljači i unos iste u lovište
 • projekt edukacije lovaca, lovočuvara i zaštitnika prirode
 • projekti lovnog turizma
 • projekti izrade lovačkih kataloga i brošura
 • projekt izrade lovnog vodiča (digitalnog i kataloškog)
 • projekt sprečavanja bjesnoće
 • projekti razminiranja
 • projekti izrade lovnogospodarskih objekata, šumskih putova i prosjeka
 • projekt obilježavanje i ograđivanje jama, pećina i špilja
 • projekti obnove zapuštenih konjskih putova, trgovačkih staza i odmorišta na tim putovima
 • potpore autorima stručnih i edukativnih dijela iz oblasti uzgoja i zaštite divljači te potpore izdavačkim kućama koje izdaju stručnu i edukativnu literaturu iz domene lovstva
 • sufinanciranje sudjelovanja na sajmovima lovstva
 • sufinanciranje  projekata iz domene ornitologije i kinologije
 • sufinanciranje projekta  udruga koje svojim aktivnostima brinu o zaštiti prirodne bioraznolikosti
 • ishođenje dokumentacije za izgradnju novih ili adaptaciju postojećih objekata za prihvat,  obradu i čuvanje mesa divljači, njihov pregled i skladištenje te opremanje istih objekta
 • sufinanciranje projekata iz domene zaštite i udomljenja i zbrinjavanja napuštenih životinja
 • sufinanciranje premija osiguranja lovišta za štete na divljači i od divljači, nabavke opreme i zaštitnih sredstava u cilju sprječavanja šteta od divljači na poljoprivrednim kulturama.

 

2. Pozivaju se lovoovlaštenici, pravne i fizičke osobe koji imaju gotove projekte iz domene lovstva čijom realizacijom se doprinosi razvitku i unapređenju lovstva da navedenu projektnu dokumentaciju dostave uz pisani zahtjev za sufinanciranje tih projekata.

3. Prijava na javni poziv mora sadržavati:

 • projekt izrađen i uvezan u dva primjerka,
 • izvod iz registra udruga, sudskog ili obrtnog registra za tvrtku ili obrtnika i  preslika osobne iskaznice uz potvrdu o nekažnjavanju za fizičku osobu(obrtnik),
 • vlasnički list ili suglasnost nositelja prava vlasništva nekretnine na kojoj se planira projekt ovjerena kod javnog bilježnika,
 • suglasnost ovlaštenika prava lova da se projekt može realizirati na predviđenoj lokaciji za realizaciju projekta prikazanoj na geodetskoj podlozi,
 • prikaz osiguranog udjela vlastitih sredstava,
 • potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju dugovanja sa osnova poreza i drugih javnih davanja koji su u nadležnosti Porezne uprave, ne starija od 30 dana.

 

4. Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana objave Obavijesti o objavi javnog poziva u glasilu „Slobodna Dalmacija“.

Prijave dostaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i europske integracije, Split, Ulica Domovinskog rata 2. – Povjerenstvo za odabir projekata lovstva koji će se sufinancirati iz sredstava lovozakupnina.

Nepravovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.