Javni poziv za provedbu Programa potpore izgradnje jednostavnih akumulacija za navodnjavanje u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije za 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

raspisuje

JAVNI POZIV
za provedbu Programa potpore izgradnje jednostavnih akumulacija za navodnjavanje u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije za 2013.


I.  Sukladno Programu potpore izgradnje jednostavnih akumulacija za navodnjavanje u poljoprivredi   Splitsko-dalmatinske  županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“broj 01/13),  odobravaju  se sredstva za potporu izgradnji jednostavnih akumulacija za navodnjavanje u poljoprivrednoj proizvodnji (konvencionalnoj i/ili integriranoj i ili ekološkoj) na području Splitsko-dalmatinske županije.

II. Natjecati se mogu:
fizičke i pravne osobe vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom s prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj i imaju poljoprivrednu proizvodnju i ulaganja na području Splitsko-dalmatinske županije.   

III.Kriteriji za uključivanje u program:
Korisnici programa jesu poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Upisnik  i  imaju uvedene poljoprivredne površine  u ARCOD sustav te  imaju prebivalište odnosno sjedište kao i poljoprivrednu proizvodnju na području Splitsko-dalmatinske županije i  da nemaju dugovanja prema proračunu Splitsko-dalmatinske županije po osnovi kreditiranja iz Fonda za razvitak poljoprivrede i agroturizma u SDŽ.
Potpora izgradnje jednostavnih akumulacija u poljoprivrednoj proizvodnji odobrit će se onom poljoprivrednom proizvođaču  koji ima  potrebnu dokumentaciju o izvršenoj gradnji jednostavne akumulacije za navodnjavanje, izvedene  u tekućoj i prethodnoj financijskoj godini u odnosu na datum  podnošenja zahtjeva za potporom.
Potpora se odobrava  u visini do 25% -tnog  iznosa  troška izgradnje jednostavne akumulacije.
Podnositelj  zahtjeva za potporu  u ime poljoprivrednog gospodarstva je nositelj poljoprivrednog gospodarstva.
Za istu akumulaciju  korisnik može  ostvariti pravo  na potporu  samo jednom .  
Maksimalni iznos potpore u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi kada je ona  investitor  iznosi  15.000,00 kuna.               
Povećanjem  broja zahtjeva za potporu iznad osiguranog  iznosa proporcionalno će smanjiti plaćanje po zahtjevu.

IV. Potrebna dokumentacija:
Uz  popunjeni obrazac zahtjeva (preuzima se na: www..dalmacija.hr) za  potporu  podnositelj  prilaže:
- original ili ovjereni preslik Upisnika u upis poljoprivrednih gospodarstava;
- preslik upisnika parcela u  ARCOD,
- orginal ili preslik računa o izvršenim radovima;
- preslik osobne iskaznice, odnosno za obrt preslik obrtnice, a za trgovačko društvo preslik rješenja o upisu u sudski registar;
- broj žiro-računa  poljoprivrednog gospodarstva sa IBAN-om.

V. Troškovi ulaganja koji nisu prihvatljivi:
- oprema za navodnjavanje na parceli,
- kupnja nekretnina,
- trošak PDV-a,
- troškovi poslovanja, uključujući troškove održavanja i najma opreme,
- bankovni troškovi, troškovi jamstava i slični troškovi,
- troškovi upravnih pristojbi,
- troškovi iskazani kroz plaćanja u naturi,
- troškovi vlastitog rada, troškovi komunalnih naknada, doprinosa i drugih sličnih pristojbi.

VI.  Natjecatelji mogu detaljne informacije dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i europske integracije, Pododsjek za poljoprivredu, šumarstvo i lovstvo, Domovinskog rata 2/I, soba broj 135, tel: 400-038 i 400-069  ili  na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije : www.dalmacija.hr.

VII.Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja. Zahtjev i javni poziv će se objaviti na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr

VIII. Prijava se podnosi Upravnom odjelu za gospodarstvo,razvitak i europske integracije u Splitsko-dalmatinskoj županiji s naznakom "Prijava  za sredstva potpore iz Programa potpore izgradnje jednostavnih akumulacija za navodnjavanje u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije“, preporučenom pošiljkom ili se predaje neposredno na protokol Županije, Domovinskog rata 2, Split.

IX.  Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir, i zakonsko pravo na potporu  ne postoji.

X.   Tijekom postupka za odobravanje sredstava Upravni odjel može tražiti dodatne dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se vrši izbor.

XI.  O rezultatu izbora svi natjecatelji će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku.

Klasa:320-01/13-01/16
Urbroj:2181/1-05-13-01

 

Obrazac zahtjeva