Javni poziv za provedbu Programa potpore znanstveno istraživačkih projekata u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije za 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

raspisuje

JAVNI POZIV
za provedbu Programa potpore znanstveno istraživačkih projekata  u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije za 2013.


I. Sukladno Programu potpore znanstveno istraživačkih projekata u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“broj 01/13), odobravaju se sredstva za potporu znanstveno istraživačkih projekata u poljoprivrednoj proizvodnji na području Splitsko-dalmatinske županije kojima je cilj povećanje dohodovnosti i konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača.

II. Natjecati se mogu:

Znanstvene i stručne ustanove iz područja poljoprivrede čiji se projekti provode na području  Splitsko-dalmatinske županije.   

III. Opći uvjeti natječaja:
Zahtjev se podnosi na obrascu OBZP-1 koji se nalazi na web stranici  Splitsko-dalmatinske županije  w.w.w.dalmacija.hr.

Prioritetna područja istraživanja u 2013 godini u Splitsko-dalmatinskoj županiji su:

1. Mjere povećanja konkurentnosti u poljoprivrednoj proizvodnji
2. Očuvanje i održivo korištenje biljnih i animalnih genetskih izvora za hranu  i poljoprivredu u  Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Uz  zahtjev za potporu  korisnik programa prilaže:
- Prijedlog projekta po kojem se traži potpora
- Orginal Ugovora  ili sporazuma sa drugim subjektima(privatni sektor, udruge, jedinice lokalne samouprave,..).
- Dokaz o objavi znanstvenog rada voditelja projekta(navesti  naslov, godinu, naziv i broj časopisa  u kojem je rad objavljen).

Visina potpore ovisit će o visini  osiguranih sredstava iz drugih izvora.
Razmatrat će se potpore projekata u trajanju do dvije godine.
Maksimalan  iznos koji se može odobriti  za potporu cijelog projekta od strane Splitsko-dalmatinske županije iznosi 100.000,00 kuna.
Prednost u razmatranju imat će znanstveni projekti u poljoprivredi  koji su osigurali više od 10% sredstava(potpora) iz drugih izvora koje dokazuju potrebitom dokumentacijom.
Voditelj projekta smije prijaviti samo  jedan projekt.
Voditelji projekta su stručnjaci iz predloženog područja istraživanja, najmanje magistri znanosti, koji imaju najmanje jedan znanstveni rad iz područja istraživanja.

Troškovi potpore u provođenju projekata mogu iznositi:
- Opći troškovi-izdvajanje za matičnu instituciju (max.10%)
- Troškovi kupnje nove i održavanje postojeće opreme za potrebe znanstvenog projekta(max.20%)
- Putni troškovi i honorari  vanjskih suradnika(max.20% odobrene potpore)


IV. Natjecatelji mogu detaljne informacije dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i europske integracije,Pododsjek za poljoprivredu, šumarstvo i lovstvo, Domovinskog rata 2/I, soba broj 135, tel: 400-038 i 400-069 ili na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije : www.dalmacija.hr.

V. Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja. Ovaj javni poziv će se objaviti na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr
 
VI.  Prijava se podnosi Upravnom odjelu za gospodarstvo,razvitak i europske integracije u Splitsko-dalmatinskoj županiji s naznakom «Prijava  za sredstva potpore iz Programa potpore znanstveno istraživačkih projekata u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije“, preporučenom pošiljkom ili se predaje neposredno na protokol Županije, Domovinskog rata 2, Split.

VII. Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir, kao i znanstveni projekti koji nisu u skladu sa prioritetima istraživanja u 2013 godini, te projekti  čija je provedba u tijeku, projekti koji su financirani od Ministarstva poljoprivrede(VIP projekti ) i  Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta  i zakonsko pravo na potporu  ne postoji.

VIII. Tijekom postupka za odobravanje sredstava Upravni odjel može tražiti dodatne dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se vrši izbor.

IX. O rezultatu izbora svi natjecatelji će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku.

Klasa:402-01/13-01/0310
Urbroj:2181/1-05-02/02-13-03
Split, 01.kolovoza 2013.

Obrazac zahtjeva