Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa razvoja ribarstva za 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije
KLASA: 324-01/13-01/0004
URBROJ: 2181/1-05-00-03/01-13-0003
Split, 02.12.2013. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,
RAZVITAK I EUROPSKE INTEGRACIJE

raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa razvoja ribarstva
za 2013.

I. Predmet

Aktivnost A): Sufinanciranje projekata marketinške pripreme proizvoda ribarstva

Aktivnost B): Sufinanciranje projekata izgradnje/rekonstrukcije iskrcajnih mjesta

II. Potrebna dokumentacija

Dokumentaciju za natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz „Programa razvoja ribarstva“ s podrobnijim informacijama i razrađenim uvjetima i elementima iz ovog natječaja, te sadržajem prijave i uputama za davanje iste, može se preuzeti u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije, Domovinskog rata 2/1, 21 000 Split, svakim radnim danom od 8 do 13 sati, soba br. 134 ili na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr .

III. Korisnici sufinanciranja mogu biti:

za aktivnost a)

(1) Pravna i fizička osoba u sustavu PDV-a.

(2) Korisnici iz točke l. jesu:

 • pravna i fizička osoba koja ima povlasticu za uzgoj i povlasticu za gospodarski ribolov sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, broj 106/01, 7/03, 174/04, 10/05-ispravak i 49/05-pročišćeni tekst) i Zakonu o morskom ribarstvu („Narodne novine“ broj 81/13);
 • obrti i trgovačka društva upisana u obrtni, odnosno trgovački registar s osnovnom djelatnošću uzgoja, prerade i konzerviranja riba, rakova i školjki;
 • ribarska zadruga priznata sukladno Pravilniku o ribarskim zadrugama („Narodne novine“, broj48/10).

koji

 • nemaju dugovanja prema Županiji,
 • nemaju dugovanja prema državi,
 • sjedište i djelatnost na području Županije.

za aktivnost b)

 • jedinica lokalne samouprave,
 • nadležna Lučka Uprava,
 • ovlaštenik koncesije za upravljanje lučkim područjem.

koji

 • nemaju dugovanja prema Županiji,
 • sjedište i djelatnost na području Županije,
 • iskrcajno mjesto je navedeno u Odluci o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru (“Narodne novine”, broj 64/09 i 66/09),
 • u slučaju da je podnositelj prijave ovlaštenik koncesije za upravljanje lučkim područjem, namjena koncesije u Ugovoru o koncesiji mora biti gospodarsko korištenje iskrcajnog mjesta odnosno korištenje za potrebe ribarstva.

IV. Prijava treba sadržavati sve elemente iz Dokumentacije za natječaj iz točke II. ovog natječaja, koji moraju biti dostavljeni na način i redoslijedom određenim u navedenoj Dokumentaciji. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

V. Prijava na natječaj se podnosi na propisanom obrascu prijave s pripadajućem dokumentacijom, na protokol županije, soba br. 15. ili preporučenom pošiljkom, na adresu: Splitsko-dalmatinska županija, Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa razvoja ribarstva za 2012., 21000 Split, Domovinskog rata 2/1, s naznakom „Prijava za natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa razvoja ribarstva“.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Obavijesti o objavljivanju javnog natječaja u sredstvima javnog informiranja.

VI. Prijave pristigle po objavljenom natječaju, otvara i obrađuje Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa razvoja ribarstva za 2013. Tijekom postupka za odobravanje sredstava Povjerenstvo može zatražiti dodatne dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se vrši izbor.

VII. Sufinanciraju se projekti koji su realizirani ili će se realizirati u tekućoj godini i sva tražena financijska dokumentacija mora biti iz 2013. godine.

VIII. Po obradi i rangiranju prijava Podnositelj čija prijava udovoljava gore navedenim uvjetima, o tome će biti obaviješten u primjerenom roku.