Natječaj za prijam službenika na neodređeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje


Klasa: 112-01/12-01/09
Urbroj: 2181/1-03-01/01-12- 1
Split, 21. rujna 2012. godine

Na temelju članaka 17. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11-u daljnjem tekstu: ZSN), a sukladno Planu prijma za 2012. godinu, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije raspisuje

NATJEČAJ
za prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme:


1. SAVJETNIKA - u Upravnom odjelu za prostorno uređenje Ispostava Solin - 1 izvršiteljPosebni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne  struke,
- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni i stručni ispit,
- poznavanje rada na osobnom računalu.

 

2. REFERENT – u Upravnom odjelu za prostorno uređenje u Splitu - 1  izvršitelj

 

 

Posebni uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke, - najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- poznavanje rada na osobnom računalu.

Opći uvjeti za prijam u službu su:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

U službu se može primiti i rasporediti osoba koja ima potrebno radno iskustvo, a nema položen državni stručni ispit, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08).

Probni rad traje tri mjeseca.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

– životopis
– dokaz o stručnoj spremi (ovjerena preslika diplome za radno mjesto pod toč 1., a za radno mjesto pod toč.2. ovjerena preslika svjedodžbe o završnom ispitu)
– dokaz o položenome državnome stručnom ispitu (preslika)
– dokaz o položenom stručnom ispitu - preslika (za radno mjesto pod toč.1.)
– dokaz o radnom stažu u struci (preslika radne knjižice)
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)-preslika
– potvrdu suda da se ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen (članak 15. ZSN).
– pisanu Izjavu o nepostojanju ostalih zapreka za prijam u službu u smislu članka 16. Zakona.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo (priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta) te kao nezaposleni kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima ukoliko ispunjava tražene uvjete iz natječaja.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te iste sukladno članku 19. stavak 7. Zakona obavijestiti o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navodi zbog kojih razloga se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama i njihovoj web-stranici (www.nn.hr.) i to na adresu:

Splitsko-dalmatinska županija, Domovinskog rata 2, 21 000 Split (»Za natječaj«)

Na web-stranici Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koji se popunjavaju.

Na web-stranici i na oglasnoj ploči Splitsko-dalmatinske županije objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru i to najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji je primljen u službu mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje radnog mjesta na koje je izabran.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.


                                                         Splitsko-dalmatinska županija
                                                                           Split