Natječaj za prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme

                   REPUBLIKA HRVATSKA
       SPLITSKO-DALMATINSKA  ŽUPANIJA
    Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak
                  i europske integracije


Klasa: 112-01/13-01/10
Urbroj: 2181/1-03-01/01-13-1
Split, 18. travnja 2013. godine

 

Na temelju članaka 17. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08 i 61/11– u daljnjem tekstu: ZSN), a sukladno Planu prijma za 2013. godinu, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak i europske integracije Splitsko-dalmatinske županije, raspisuje

 

NATJEČAJ
za prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme


1.    SAVJETNIK ZA POLJOPRIVREDU – u Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i europske integracije - 1 izvršitelj

Posebni uvjeti:
-    magistar struke ili stručni specijalist poljoprivredne struke,
-    položen državni stručni ispit,
-    najmanje tri godine radnog  iskustva na odgovarajućim poslovima ,
-    poznavanje rada na računalu

Opći uvjeti za prijam u službu su:
-    punoljetnost
-    hrvatsko državljanstvo
-    zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

U službu se može primiti i rasporediti osoba koja ima potrebno radno iskustvo, a nema položen državni stručni ispit, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN.
Probni rad traje tri mjeseca.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
-    životopis
-    dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
-    dokaz o položenome državnome stručnom ispitu-preslika
-    dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima–potvrda poslodavca
-    dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)-preslika
-    potvrdu suda da se ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen (članak 15. ZSN).
-    pisanu Izjavu o nepostojanju ostalih zapreka za prijam u službu u smislu članka 16. Zakona.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo (priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta), te kao nezaposleni kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate, pod jednakim uvjetima ukoliko ispunjava tražene uvjete iz natječaja.

Na web-stranici Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koji se popunjavaju.
Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te iste sukladno članku 19. stavak 7. Zakona obavijestiti o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti.
Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navodi zbog kojih razloga se ne smatra kandidatom  prijavljenim na natječaj.

Na web-stranici i na oglasnoj ploči Splitsko-dalmatinske županije objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru i to najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Kandidat koji je primljen u službu mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje radnog mjesta na koje je izabran.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u „Narodnim novinama“ i njihovoj web-stranici (www.nn.hr) i to na adresu:

Splitsko-dalmatinska županija, Domovinskog rata 2, 21 000 Split (»Za natječaj«)

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

                                      Splitsko-dalmatinska županija
                                                             Split