Natječaj za prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme

         REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA  ŽUPANIJA
        URED ŽUPANA

Klasa: 112-01/13-01/02
Urbroj: 2181/1-03-01-13-01
Split, 21.siječnja 2013. godine

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08  i 61/11–u daljnjem tekstu: ZSN), a sukladno Planu prijma za 2013 godinu, pročelnik Ureda župana Splitsko-dalmatinske županije raspisuje

 

NATJEČAJ

za prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme:

1. VIŠI  STRUČNI  SURADNIK -  PROGRAMER - u Uredu župana  Splitsko - dalmatinske županije – 3  izvršitelja

Posebni uvjeti:  
-  magistar struke ili stručni specijalist  (VSS),
-  najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
-  položen državni   stručni ispit,
- znanje informatičkih alata metoda i postupaka za programiranje računalnih aplikacija, poznavanje programskog jezika Java, GWT (Google web toolkit ), JBOSS ili Tomcat aplikacijskog poslužitelja, HTML, XML, SQL baza podataka, razvojnog okruženja Eclipse, SVN i Mercurial repozitorija koda, agilnog vođenja projekata prema Kanban metodi, poznavanje Alfresco  DMS.

Opći uvjeti za prijam u službu su:
-  punoljetnost
-  hrvatsko državljanstvo
-  zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

U službu se može primiti i rasporediti osoba koja ima potrebno radno iskustvo, a nema položen državni stručni ispit, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN.
Probni rad traje tri mjeseca.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

–    životopis,
–    dokaz o stručnoj spremi (preslika  diplome),
–    dokaz o položenome državnome stručnom ispitu (preslika svjedodžbe),
–    dokaz o radnom stažu u struci (preslika radne knjižice)
–    potvrda poslodavca kojom se dokazuje da kandidat ima  najmanje 1 godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
–    dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica) -  preslika,
–    potvrdu suda da se ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen  (članak 15. ZSN),
–    pisanu Izjavu o nepostojanju ostalih zapreka za prijam u službu u smislu članka 16. ZSN

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo (priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta) te kao nezaposleni kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima ukoliko ispunjava tražene uvjete iz natječaja.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te iste sukladno članku 19. stavak 7. ZSN obavijestiti o provođenju prethodne pisane provjere znanja i sposobnosti  kao i provjeri praktičnog rada iz znanje informatičkih alata metoda i postupaka za programiranje računalnih aplikacija, poznavanje programskog jezika Java, GWT (Google web toolkit ), JBOSS ili Tomcat aplikacijskog poslužitelja, HTML, XML, SQL baza podataka, razvojnog okruženja Eclipse, SVN i Mercurial repozitorija koda, agilnog vođenja projekata prema Kanban metodi, poznavanje Alfresco  DMS..

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava  formalne uvjete iz natječaja , ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj , te joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navodi zbog kojih razloga se ne smatra kandidatom  prijavljenim na natječaj.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od  8 dana od objave u Narodnim novinama i njihovoj web-stranici (www.nn.hr.)  i to na adresu:

Splitsko-dalmatinska županija, Domovinskog rata 2, 21 000 Split (»Za natječaj«)

Na web-stranici Splitsko-dalmatinske županije  www.dalmacija.hr   naveden je opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koji se popunjavaju.

Na web-stranici i na oglasnoj ploči Splitsko-dalmatinske županije objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru, te provjera praktičkog rada  i to najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji je primljen u službu mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje radnog mjesta na koje je izabran.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

                                                                        Splitsko-dalmatinska županija
                                                                                           SPLIT