Natječaj za prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme - Viši stručni suradnik za odnose s javnošću

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
URED ŽUPANA


Klasa: 112-01/13-01/ 24
Urbroj: 2181/1-03-01/01-13- 1
Split, 9. srpnja 2013. godine

Na temelju članaka 17. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08  i 61/11– u daljnjem tekstu: ZSN),  a sukladno Planu prijma za 2013. godinu, pročelnik Ureda župana   Splitsko-dalmatinske županije, raspisuje

NATJEČAJ
za prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme:

1.VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ODNOSE  S  JAVNOŠĆU – u Uredu župana - 1 izvršitelj

 

Posebni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist društveno – humanističke struke,
 • položen državni stručni ispit,
 • najmanje  1 godina radnog  iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje najmanje jednog stranog jezika
 • poznavanje rada na računalu

Opći uvjeti za prijam u službu su:
 •  punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

U službu se može primiti i rasporediti osoba koja ima potrebno radno iskustvo, a nema položen državni stručni ispit, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN

Probni rad traje tri mjeseca.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika  diplome),
 • dokaz o položenome državnome stručnom ispitu- preslika,
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – potvrda poslodavca,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)- preslika,
 • potvrda o poznavanju rada na računalu,
 • potvrda o poznavanju stranog jezika,
 • potvrdu suda da se ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen (članak 15. ZSN).
 • pisanu Izjavu o nepostojanju ostalih zapreka za prijam u službu u smislu članka 16. ZSN.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo (priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta) , te kao nezaposleni kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate, pod jednakim uvjetima ukoliko ispunjava tražene uvjete iz natječaja

Na web-stranici Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koji se popunjavaju.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te iste sukladno članku 19. stavak 7. Zakona obavijestiti o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti .

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava  formalne uvjete iz natječaja , ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj , te joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navodi zbog kojih razloga se ne smatra kandidatom  prijavljenim na natječaj.

Na web-stranici i na oglasnoj ploči Splitsko-dalmatinske županije objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata koji su predmet provjere i to najmanje 5 dana prije održavanja iste.

Kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Kandidat koji je primljen u službu mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje radnog mjesta na koje je izabran.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od  8 dana od objave u Narodnim novinama i njihovoj web-stranici (www.nn.hr)  i to na adresu:

Splitsko-dalmatinska županija, Domovinskog rata 2, 21 000 Split (»Za natječaj«)

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.


                                 Splitsko-dalmatinska županija
                                                     Split