NATJEČAJ za prijam službenika u službu u Ured župana Splitsko-dalmatinske županije na radno mjesto: stručni savjetnik/ica - projektant/ica informacijskog sustava - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
URED ŽUPANA

Klasa: 112-01/10-01/05
Urbroj: 2181/1-03-10-01
Split, 03. svibnja 2010. godine

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 – u daljnjem tekstu: Zakon), a sukladno Planu prijma za 2010 godinu, privremeni pročelnik Ureda župana Splitsko-dalmatinske županije raspisuje
                                                        NATJEČAJ
za prijam službenika u službu u Ured župana Splitsko-dalmatinske županije na radno mjesto:
– stručni savjetnik / ica – projektant / ica informacijskog sustava – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Opći uvjeti za prijam u službu su:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
– VSS - elektrotehničke struke – smjer elektronika,
– položen državni stručni ispit ,
– znanje engleskog jezika ,
– pet godina radnog staža u struci,
– iskustvo u projektiranju, programiranju i prilagodbi sustava za upravljanje dokumentacijom (DMS),
– poznavanje programskog jezika Java, Java Script, C/C ++, aplikacijskih poslužitelja JBOSS i Tomcat, Alfresco DMS ,
– iskustvo u korištenju Eclipse i VisualStudio. NET alata te, Agile SCRUM metodologije.
U službu se može primiti i rasporediti osoba koja ima potrebno radno iskustvo, a nema položen državni stručni ispit, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.
Probni rad traje tri mjeseca.
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi (ovjerena preslika diplome)
– dokaz o položenome državnome stručnom ispitu
– dokaz o radnom stažu u struci (preslika radne knjižice)
– dokaz o radnom iskustvu na poslovima projektiranja, programiranja i prilagodbi sustava za upravljanje dokumentacijom (DMS), te izgradnji i uvođenju informacijskog sustava IS-a ( pisana potvrda )
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (članak 15. Zakona).
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo (priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta) te ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te iste sukladno članku 19. stavak 7. Zakona obavijestiti o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova ranog mjesta za koje se primaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.
Kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama i njihovoj web-stranici (www.nn.hr.) i to na adresu:
Splitsko-dalmatinska županija, Domovinskog rata 2, 21 000 Split (»Za natječaj«)
Na web-stranici i na oglasnoj ploči Splitsko-dalmatinske županije navest će se podaci o opisu poslova, podaci o plaći, a objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru, i to najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

                                                             Splitsko-dalmatinska županija

                                                                          SPLIT