NATJEČAJ za provedbu Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede i agroturizma u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2011.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

 

ŽUPAN

 

raspisuje

N A T J E Č A J

 

za provedbu Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede

i agroturizma u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2011.

 

Natjecati se mogu:

a)      fizičke i pravne osobe vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta i gospodarskih objekata koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom s prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj.

II Uvjeti kreditiranja:

a)      iznos pojedinačnog kredita može biti minimalno 40.000,00 kuna osim za programe:

nabave uzgojno valjanih rasplodnjaka, gdje je minimalni iznos određen njihovom nabavnom cijenom;

- uzgoja ili nabave ženske teladi za uzgoj s minimalnim iznosom kredita od 12.500,00 kuna;

nabave uzgojno valjanih jarica, šilježica i nazimica  gdje je minimalni iznos kredita 20.000,00 kuna.

 

b)      maksimalni iznos kredita ne može biti veći od 1.500.000,00 kuna;

 

c)      Udio sredstava kredita u predračunskoj vrijednosti korisnika kredita iznosi:

- za uzgoj i nabavu uzgojno valjanih grla stoke do 100%;

- za sve ostale namjene do 70% ;

- za programe na strateškim područjima za ostale namjene 85%.

 

d)     Rok otplate je od 9 mjeseci do 7 godina u koji nije uključeno razdoblje počeka

 

e)      Poček 0 – 3 godine

 

f)       Kamatna stopa

- 3% za strateška područja;

- 5% za ostala područja.

 

III  Pravilnikom o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede utvrđeno je da će se kreditirati  sljedeće namjene:

a)      Stočarska proizvodnja

- uzgoj i nabava uzgojno valjanih grla stoke domaćeg podrijetla, te iznimno nabava ženskih grla i rasplodnjaka iz uvoza namijenjenih korištenju putem umjetnog osjemenjivanja ili prirodnog pripusta pod nadzorom Hrvatske poljoprivredne agencije ;

- proizvodnja mlijeka;

- proizvodnja mesa;

- proizvodnja jaja i meda.

b)      Voćarstvo i vinogradarstvo;

c)      Proizvodnja povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru;

d)     Sjemenarstvo i rasadnička proizvodnja;

e)      Akvakultura i gospodarski ribolov;

f)       Poljoprivredna oprema i mehanizacija;

g)      Čuvanje i prerada poljoprivrednih proizvoda i prerada ribe;

h)      Programi razvitka turizma na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

 

 

IV Uz zahtjev za odobrenje kredita obvezatno se prilaže:

    a)      Fizičke osobe

              -     dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih proizvođača; 

              -     troškovnik, a za ulaganja čija je predračunska vrijednost veća od 150.000,00 kuna investicijski elaborat;

              -      dokaz o vlasništvu odnosno korištenju zemljišta;

              -      mišljenje Hrvatske poljoprivredne komore(Savjetodavne službe) ili Hrvatske poljoprivredne agencije o opravdanosti traženog ulaganja;

-          potvrda nadležnog Ureda za obranu za hrvatske branitelje koji su u postrojbama proveli najmanje tri mjeseca.

-          potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju dugovanja sa osnova poreza i drugih javnih davanja koji su u nadležnosti Porezne uprave.

b)      Pravne osobe

-   dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih proizvođača; 

-          investicijski program u dva primjerka;

-          dokaz o vlasništvu odnosno korištenju zemljišta;

-          bilancu i račun dobiti i gubitka, BON-1 i BON-2;

-          izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda;

-          mišljenje Ureda državne uprave u jedinici regionalne samouprave nadležnog za poslove poljoprivrede o opravdanosti traženog ulaganja;

-          potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju dugovanja sa osnova poreza i drugih javnih davanja koji su u nadležnosti Porezne uprave.

 

V Natječaj je otvoren 30 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja.

Ovaj natječaj će se objaviti na službenim internetskim stranicama  Splitsko-dalmatinske županije:www.dalmacija.hr

 

VI Natjecatelji se za dobivanje mišljenja i obradu zahtjeva trebaju javiti nadležnoj ispostavi Hrvatske poljoprivredne komore(Hrvatskog zavoda za poljoprivredno savjetodavnu službu) ili Hrvatske poljoprivredne agencija

 

VII Prijava se podnosi Upravnom odjelu za gospodarstvo razvitak i europske integracije, 21000 Split, Domovinskog rata 2,  s naznakom «Prijava za natječaj za razvitak poljoprivredne proizvodnje i agroturizma»  preporučenom pošiljkom ili se predaje neposredno na protokol Županije, Domovinskog rata 2, Split , soba broj 15.

 

VIII Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati i zakonsko pravo na kredit ne postoji.

 

IX Tijekom postupka za izbor poduzetničkih projekata Povjerenstvo može tražiti dodatne dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se vrši izbor.

 

X O rezultatu izbora svi natjecatelji će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku.