Natječaj za sufinanciranje premije osiguranja u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije za 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN  SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE


raspisuje

N A T J E Č A J
za sufinanciranje premije osiguranja u poljoprivredi  
Splitsko-dalmatinske županije za 2013.

1.PREDMET NATJEČAJA

Sufinanciranje plaćene premije osiguranja  za konvencionalnu i ekološku biljnu i stočarsku poljoprivrednu proizvodnju, uzgoj riba i drugih vodenih organizama  u akvakulturi, usjeva, sadnog materijala, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, riba, rasplodne i tovne stoke, proizvodnih objekata i opreme u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

2. PRAVO SUDJELOVANJA

na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje su u svojstvu osiguranika za svoju proizvodnju osigurane policom osiguranja od šteta  u razdoblju od 01. siječnja do 31. listopada tekuće godine, imaju prebivalište odnosno sjedište kao i poljoprivrednu proizvodnju na području Splitsko-dalmatinske županije i nemaju dugovanja prema Splitsko-dalmatinskoj županiji po osnovi  kreditiranja poljoprivrede.


3. OPĆI UVJETI SUFINANCIRANJA

Sufinanciranje premije osiguranja usjeva, sadnog materijala, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, riba, rasplodne i tovne stoke, proizvodnih objekata i opreme  odobrit će se onom poljoprivrednom proizvođaču  koji ima zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kvalitete voća i povrća i bolesti životinja, a platilo je premiju  osiguranja  za tekuću godinu  prema zaključenoj polici  osiguranja.

Sufinanciranje se odobrava  u visini do 25 %-tnog iznosa od uplaćene premije osiguranja.

Sufinanciranje premije osiguranja za istu površinu  ili isto grlo stoke  ili istu jedinicu proizvodnje  može se ostvariti  samo jednom godišnje.

Maksimalan iznos  po uplaćenoj premiji  za osiguranje proizvodnje  u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj  ili fizičkoj osobi  kad je ona osiguranik  iznosi 30.000,00 kuna.

Povećanjem broja zahtjeva  za sufinanciranjem  iznad osiguranog iznosa  proporcionalno će smanjiti  plaćanje po zahtjevu.


4.POTREBNA DOKUMENTACIJA

a) Popunjen obrazac zahtjeva  koji se može dobiti  u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Upravni odjel za gospodarstvo,razvitak i europske integracije, radnim danom od 8.00-15.00 sati, soba br.135 ili na službenim internetskim stranicama  Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr
b) Orginal ili ovjereni preslik zaključene police osiguranja za tekuću godinu,
c) Preslik računa ili orginal potvrda  o uplati premije osiguranja za tekuću godinu
d) Dokaz da je upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili preslik povlastice za akvakulturu/uzgoj ribe i drugih morskih organizama
e) Preslik osobne iskaznice, odnosno za obrt preslik obrtnice, a za trgovačko društvo preslik rješenja o upisu u sudski registar,
f) Broj žiro-računa ili tekućeg računa sa IBAN-om.

5. VRIJEME TRAJANJA NATJEČAJA  

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja.

6. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE ZAHTJEV PODNOSI

Zahtjev  se podnosi Upravnom odjelu  za gospodarstvo,razvitak i europske integracije, 21000 Split, Domovinskog rata 2, s naznakom „Prijava za natječaj za sufinanciranje premije osiguranja u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije“ preporučenom pošiljkom ili  se predaje neposredno na protokol  Županije, Domovinskog rata 2, soba br.15.

7. Zahtjevi se neće uzeti u razmatranje ako su zakašnjele, nepotpune te ako nisu u skladu sa uvjetima natječaja ili obrascem za prijavu.

8. O rezultatu natječaja svi natjecatelji će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku.

 

Obrazac prijave - zahtjev za sufinanciranje premije osiguranja