Search

Natječaj

16. ožujka 2009.

JAVNI POZIV gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županije na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa etno-eko sela

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

objavljuje

JAVNI POZIV

gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županije
na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva
iz Programa etno-eko sela

I. Programom se odobravaju sredstva za poticanje obnove raseljenih i zapuštenih sela u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u cilju stvaranja etno-eko sela i obogaćivanja turističke ponude.

II. Sredstva se mogu koristiti za provedbu slijedećih aktivnosti
1. izrada geodetskih i konzervatorskih podloga;
2. izrada katastra objekata (zatečenog stanja naselja);
3. izrada detaljnih planova uređenja ili urbanističkih planova uređenja;
4. izrada projekta modela upravljanja i/ili revitalizacije etno-eko sela, odnosno studije izvedivosti etno-eko sela;
5. izrada studija utjecaja na okoliš;
6. izrada investicijsko-tehničke dokumentacije za obnovu postojećih infrastrukturnih priključaka te izgradnje novih;
7. obnovu tradicijskih obrta i izradu autohtonih suvenira;
8. izrada projektne dokumentacije za obnovu tradicijskih objekata;
9. nabavu kamena za obnovu tradicijskih objekata;
10. otkup objekata unutar sela za zajedničke potrebe (etno zbirke, galerije, zajednička recepcija, suvenirnica, izrada autohtonih i/ ili tradicijskih proizvoda i sl.);
11. rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (otkup, okrupnjavanje, zamjena, odvjetničke usluge i sl.);
12. uređenje komunalne infrastrukture i okoliša i sl.;
13. druge potrebe u funkciji naselja.

III. Natjecatelji trebaju podnijeti zahtjev na obrascu EE/1, te uz zahtjev priložiti odluku predstavničkog tijela iz točke 3. Programa.

IV. Zahtjev se podnosi Povjerenstvu za provedbu Programa etno-eko sela preporučenom pošiljkom na adresu: Domovinskog rata 2/IV ili se predaje neposredno na protokol Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2, Split.

V. Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objave u javnom glasilu.
VI. Obrazac zahtjeva EE/1 može se preuzeti u Upravnom odjelu za turizam, Domovinskog rata 2, prizemlje soba br. 5, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 13 sati ili na Internet stranici www.dalmacija.hr.

VII. Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

VIII. Tijekom postupka za odobravanje sredstava Povjerenstvo može tražiti dodatne dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se vrši izbor.

IX. O rezultatu izbora svi natjecatelji će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku.

Klasa: 022-04/09-02/39
Ur.broj: 2181/1-02-09-01