Search

Natječaj

27. prosinca 2012.

Oglas za prijam službenika u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutnog službenika

        REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

Klasa: 112-01/12-01/23
Urbroj: 2181/1-03-01-12- 1
Split, 24. prosinca 2012. godine

Na temelju članaka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11– u daljnjem tekstu: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinska županija raspisuje

O G L A S

za prijam službenika u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutnog službenika:


1. SAVJETNIKA - u Upravnom odjelu za prostorno uređenje Ispostava Trogir - 1 izvršitelj

Posebni uvjeti :
- magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske , građevinske ili pravne struke
- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni i stručni ispit,
- poznavanje rada na osobnom računalu

Opći uvjeti za prijam u službu su:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

U službu se može primiti i rasporediti osoba koja ima potrebno radno iskustvo, a nema položen državni stručni ispit.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN.

Probni rad traje tri mjeseca.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi ( preslika diplome )
– dokaz o položenome državnom i stručnom ispitu – ako ima položen ( presliku svjedodžbe)
– dokaz o radnom stažu u struci -preslika radne knjižice i potvrda poslodavca o radnom iskustvu
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
– potvrdu suda da se ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen (članak 15. ZSN).
– pisanu Izjavu o nepostojanju ostalih zapreka za prijam u službu u smislu članka 16. Zakona.

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo (priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta) te kao nezaposleni kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima ukoliko ispunjava tražene uvjete iz oglasa.

Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te iste sukladno članku 19. stavak 7. Zakona obavijestiti o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti.
Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, te joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navodi zbog kojih razloga se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Split i na web-stranici Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr i to na adresu:

Splitsko-dalmatinska županija, Domovinskog rata 2, 21 000 Split (»Za oglas«)

Na web-stranici Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr. naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava.

Na web-stranici i na oglasnoj ploči Splitsko-dalmatinske županije objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru i to najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na oglas. 

O  rezultatima oglasa kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 Splitsko-dalmatinska županija