Search

Natječaj

27. prosinca 2012.

Poziv za prijavu projekata/programa udruga iz područja zaštite prirode ili zaštite okoliša od interesa za Splitsko-dalmatinsku županiju za 2013. godinu

                  REPUBLIKA HRVATSKA
            Splitsko-dalmatinska županija
Upravni odjel za graditeljstvo, komunalne poslove,
             infrastrukturu i zaštitu okoliša

KLASA: 351-01/12-01/654
UR.BROJ: 2181/1-10-12-1
U Splitu, 21. prosinca 2012.

Na temelju članka 18. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 174. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07) te članka 23. stavka 4. Zakona o udrugama (NN 88/01, 11/02) Upravni odjel za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije objavljuje

 

P  O  Z  I  V
za prijavu projekata/programa udruga iz područja zaštite prirode ili zaštite okoliša
od interesa za Splitsko-dalmatinsku županiju za 2013. godinu

Pozivaju se sve udruge čiji programi rada obuhvaćaju zaštitu prirode ili zaštitu okoliša da dostave svoje projekte / programe za 2013. godinu radi moguće financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije.

 I

 Kriteriji za ostvarivanje financijske potpore

Pravo prijave projekata / programa za ostvarivanje financijske potpore iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije imaju udruge čija je djelatnost od općeg, javnog interesa u Republici Hrvatskoj te ukoliko udovoljavaju slijedećim kriterijima:

1.   Udruga mora biti registrirana i djelovati na području Splitsko-dalmatinske županije
2.   Udruga mora djelovati u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih natječajem, što treba biti razvidno u statutu udruge
3.   Udruga ne smije obavljati poslove iz djelokruga tijela državne vlasti
4.   Udruge koje predlažu projekt / program u suradnji s jednom ili više udruga mogu se prijaviti na način da:

  • odrede nositelja zajedničkog projekta / programa
  •  dostave dokaze o svim novčanim i drugim materijalnim doprinosima prijavljenih udruga

  • obrazlože na koji će način svaka od aktivnosti partnerskih organizacija pridonijeti ukupnim rezultatima projekta

  • za financijsko i opisno izvješćivanje odgovorna je udruga koja prijavljuje projekt / program

5.   Projekt/program mora biti besplatan za korisnike

 II

 Prioritetna područja zaštite prirode i zaštite okoliša za financijsku potporu projekata / programa

Pod pojmom projekti / programa iz područja zaštite prirode i zaštite okoliša za financijsku potporu iz sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske županije podrazumijevaju se projekti i programi od interesa za Splitsko-dalmatinsku županiju. Prioritetna područja zaštite prirode i zaštite okoliša za navedene projekte/programe za 2013. godinu obuhvaćaju:

 - projekte koji se odnose na očuvanje biološke i krajobrazne bioraznolikosti na području morskog i/ili kopnenog dijela SDŽ s posebnim naglaskom na područja koja su predviđena za nacionalnu ekološku mrežu kao i područja koja su Nacrtom izmjena i dopuna Prostornog plana SDŽ predložena za kategorizaciju u zaštićene dijelove prirode (informacije o navedenim područjima mogu se zatražiti u Upravnom odjelu)

- projekte koji se odnose na inventarizaciju flore, faune i staništa na području morskog i/ili kopnenog dijela SDŽ s posebnim naglaskom na područja koja su predviđena za nacionalnu ekološku mrežu kao i područja koja su Prostornim planom SplitskoSDŽ predložena za kategorizaciju u zaštićene dijelove prirode (informacije o navedenim područjima mogu se zatražiti u Upravnom odjelu)

- projekte koji se odnose na utvrđivanje aktualnog stanja (veličina populacije, zemljopisna distribuciju na području SDŽ, stupanj ugroženosti…) i očuvanje zavičajnih udomaćenih pasmina životinja (kao što su npr. buša i dalmatinsko sivo govedo, konj dalmatinski hladnokrvnjak, ovca dalmatinska pramenka, hrvatska šarena i bijela koza, primorsko-dinarski magarac, dalmatinski i hrvatsko-bosanski planinski pas tornjak, mediteranska siva pčela, salmonidna riba glavatica i dr.…) i sorti zavičajnih kultiviranih biljaka (kao što su npr. tradicijske sorte maslina i voćnih vrsta: smokava, badema, maraske, trešnje, rogača, agruma, šipka, vinove loze te povrća, ratarskog, aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja) na području SDŽ

-   projekte koji se odnose na edukaciju lokalnog stanovništva zaobalnog i otočnog dijela SDŽ u području gospodarenja otpadom

-   projekte koji se odnose na edukaciju lokalnog stanovništva u području korištenja obnovljivih izvora energije

-   projekte koji se odnose na edukaciju lokalnog stanovništva zaobalnog i otočnog dijela SDŽ o važnosti ekološke poljoprivrede

-   projekte koji se odnose na edukaciju o zaštiti okoliša u nautičkom turizmu kroz promicanje ekološke osviještenosti nautičara

 
III

 Prednost u ostvarivanju financijske potpore za 2013. godinu imaju projekt / programi:
-   koji se dugoročno provode i čiji su dosadašnji rezultati mjerljivi,
-   koji trajno i sustavno utječu na zaštitu prirode i okoliša;

 IV

 Financijska potpora iz Proračuna Splitsko – dalmatinske županije za 2013. godinu ne može se ostvariti za:

-   projekte / programa za koje su u cijelosti odobrena sredstva iz drugih izvora,
-   projekte / programa udruga čija se djelatnost financira prema posebnim propisima;

V

 Sadržaj prijave

Sve zainteresirane udruge svoje projekte / programa moraju prijaviti na propisanim obrascima uz detaljan opis projekta /projekata koji prijavljuju za dobivanje potpore. Obrasci za prijavu, zajedno s uputama za popunjavanje obrazaca mogu se pronaći slijedećoj Internet stranici Splitsko-dalmatinske županije http://www.dalmacija.hr/ ili u prostorijama Upravnog odjela za zaštitu okoliša, Bihaćka 1, 21000 Split, svaki radni dan od 9.00 do 13.00 sati.

VI

 Prijave na Poziv, zajedno s detaljnim programom /projektom i svim prilozima uz napomenu „ZA NATJEČAJ - NE OTVARATI“ treba obavezno poslati poštom (ili donijeti osobno u pisarnicu Splitsko – dalmatinske županije) na adresu:

Splitsko-dalmatinska županija
Upravni odjel za zaštitu okoliša
Domovinskog rata 2
21 000 Split

VII

 Nepotpune ili prijave podnesen protivno uvjetima iz ovog Poziva neće se razmatrati.

 VIII

Rok za podnošenje prijedloga projekata/programa

Rok za podnošenje prijedloga projekata/ programa za financijsku potporu iz sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2013. godinu je 30 dana od dana objave natječaja.

 IX

Sufinanciranje projekata/programa

Prihvaćeni projekti / programi sufinancirat će se prema mogućnostima Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2013. godinu kojeg donosi Skupština Splitsko-dalmatinske županije.

 X

Način objave odluke o sufinanciranju projekata /programa

-   Odluka o odobravanju financijske potpore projektima / programima udruga iz sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2013. godinu donijet će se, najkasnije, 60 dana od dana donošenja Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2013. godinu.

-  Odluka će biti objavljena na Internet stranici Upravnog odjela Splitsko-dalmatinske županije, a svaka udruga koja je prijavila projekt dobit će pisani odgovor s informacijom o odluci nadležnog tijela.

-  U roku od 30 dana od objave Odluke, odabrane udruge imaju obvezu potpisati ugovor o sufinanciranju provedbe projekta u 2013. godini. U protivnom, gube pravo na potporu.