Obavijest

 REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA  ŽUPANIJA
 Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva

Klasa: 112-01/12-01/12
Urbroj: 2181/1-03-01-12-15
Split, 12. studenog 2012. godine
 
 

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu za prostorno uređenje  Splitsko-dalmatinske županije  - 15 izvršitelja, objavljenog na Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  u Splitu  dana  05. studenog 2012. godine  radi obavljanja prethodne provjere znanja  daje slijedeću
 
OBAVIJEST
 
 
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete određene  Javnim pozivom provest će se putem pisanog testiranja i to  iz slijedećih pravnih izvora:
 
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07,38/09, 55/11 i 90/11)
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine„ broj 47/09)
- Zakon o postupanju s bespravno izgrađenim zgradama („Narodne novine„ broj 86/12)

Iz svakog pravnog izvora u pisanom obliku biti će postavljeno 10 pitanja. Kandidati koji postignu potreban broj bodova bit će pozvani na usmeni intervju.
 
Datum održavanja pisanog testiranja, s popisom kandidata koji se pozivaju na testiranje, jer ispunjavaju formalne uvjete  biti će objavljen  na web stranici Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr najmanje 5 dana prije dana održavanja provjere.
 
                                                                                       Predsjednica Povjerenstva:
                                                                                        Ani  Staničić, dipl. iur.