OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu natječaja
Klasa : : 112-01/10-01/05
Urbroj: 2181/1-03-10-05
Split, 19. svibnja 2010.

Sukladno članku 19. stavku 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine „ broj 86/08 –u daljnjem tekstu: Zakon ), Povjerenstvo za provedbu natječaja daje slijedeću

                  OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA
                                 I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata na Natječaj za prijam u službu objavljen u „Narodnim novinama“ broj 55 /10 od 05. svibnja 2010., na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje u Splitu od 05. svibnja 2010. godine i na web stranici www.dalmacija.hr , radi prijama u službu 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova radnog mjesta „ stručni savjetnik/ca – projektant/ica informacijskog sustava „ , provest će se u odnosu na kandidate koji su podnijeli pravovremene, potpune prijave kao i u odnosu na kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete .
Dan , vrijeme i mjesto provjere znanja i sposobnosti objavit će se na oglasnoj ploči Splitsko-dalmatinske županije kao i na web stranici www.dalmacija.hr. najmanje 5 dana prije dana određenog za provjeru.

I. OPIS POSLOVA

Opis poslova radnog mjesta utvrđen je Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda župana („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije „ broj 3/10 )

II. PODACI O PLAĆAMA

Odlukom o plaćama i naknadama dužnosnika i djelatnika Županije splitsko-dalmatinske kojima se sredstva za rad osiguravaju u Županijskom proračunu utvrđen je koeficijent složenosti radnog mjesta („Službeni glasnik Županije splitsko-dalmatinske županije „ broj 6/095, 7/97, 2/99 i 7/01 ). Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti određen citiranom Odlukom za radno mjesto „stručnog savjetnika/ce „ i osnovice za izračun plaće (4.000,00 kn ) uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža .

III . PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Obuhvaća i uključuje:

- Pisano testiranje
- Intervju (razgovor) s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova
IV . PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE

Pisano testiranje

- Uredba o uredskom poslovanju ( „Narodne novine „ 7 /09 )
- Test stručnih znanja iz tehnologija,alata i programskih jezika :
- JAVA ,
- JBOSS, ALFRESCO ,
- ECLIPSE, SCRUM.

V. PRAVILA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA

1. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete iz natječaja .
2. Po dolasku na testiranje od kandidata će se zatražiti identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.
3. Za vrijeme pisanog testiranja nije dopušteno korištenje literature, bilješki , napuštanje prostorije u kojoj se provodi provjera , razgovaranje ili na bilo koji drugi način ometanje ostalih kandidata.
4. Nakon upoznavanja kandidata započinje pisano testiranje na način će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz popisa zakonskih izvora navedenih pod točkom IV.
5. Za provjeru znanja iz svakog navedenog pravnog izvora kandidat može dobiti od 1 do 10 bodova, tako da kandidat može dobiti najviše 40 bodova.
Iz pravnog izvora i stručnog dijela postavlja se 5 pitanja , tako da potpun odgovor donosi 2 boda , a djelomičan odgovor 1 bod.
6. Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju.
7. Komisija kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost , mogućnost prilagođavanja , zanimanje za rad, želju za učenjem i usavršavanjem .
Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.
8. Kandidati koji su pristupili prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog postupka Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i rang-listu kandidata koje dostavlja privremenom pročelniku Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak i europske integracije.
Za izabranog kandidata privremeni pročelnik Upravnog odjela donosi rješenje o prijamu kandidata , koje se dostavlja svim prijavljenim kandidatima na natječaj ( kandidati koji podnesu nepotpune ili neblagovremene prijave na natječaj se smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj , a kandidat koji nije pristupio provjeri smatra se da povukao prijavu na natječaj ).
Protiv Rješenja o prijamu nezadovoljni kandidat može podnijeti žalbu županu u roku 15 dana od dana primitka rješenja. Žalba odgađa izvršenje rješenja.

                                                                                   Predsjednik
                                                              Povjerenstva za provedbu Natječaja


                                                                      Tomislav Polić, dipl. pravnik.