OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu Natječaja
Klasa: 112-01/10-01/05
Urbroj: 2181/1-05-10- 06
Split, 19. svibnja 2010. godine


Sukladno članku 19. stavak 7. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine „ broj 86/08 ), Povjerenstvo za provedbu natječaja daje slijedeću

                         OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA
                                        I SPOSOBNOSTI KANDIDATA


Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Natječaj objavljen u „Narodnim novinama „ broj 55/10 od 05. svibnja 2010. godine za prijam u službu na radno mjesto

     „ stručni savjetnik/ca- projektant/ica informacijskog sustava „ 
u  Uredu župana Splitsko-dalmatinske županije–1 izvršitelj na  neodređeno vrijeme

provest će se u odnosu na kandidata:

Josip Rakonca, dipl. ing.

koji je podnio pravovremenu, potpunu prijave te koji ispunjava formalne uvjete iz Natječaja

Dana 26. svibnja 2010. godine ( srijeda ) s početkom u 9.00 sati u Dvorani za sastanke u Splitu, Domovinskog rata 2/IV.


                                                              Predsjednik Povjerenstva za
                                                                    Provedbu Natječaja:                                                           Tomislav Polić , dipl. pravnik.