Objava podataka iz članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

            REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA  ŽUPANIJA
   Povjerenstvo za provedbu natječaja

Klasa: 112-01/12-01/23
Urbroj: 2181/1-03-13-8
Split, 07. siječnja  2013.


OBJAVA PODATAKA
IZ ČLANKA 19. ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI  („NN „  86/08  i  61/11)
U SVEZI  RASPISANOG OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU  „SAVJETNIKA„ U  UPRAVNOM ODJELU ZA PROSTORNO UREĐENJE  ISPOSTAVA TROGIR  SDŽNa oglasnoj ploči  Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Splitu   dana 24. prosinca 2012 godine  objavljen je oglas za prijam u službu 1 izvršitelja  na radno mjesto „SAVJETNIKA„  u Upravnom odjelu prostorno uređenje,  Ispostava  Trogir, Splitsko-dalmatinske županije, na  određeno vrijeme  radi zamjene duže odsutnog službenika, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Tekst oglasa objavljen je  i na oglasnoj ploči  SDŽ i na web stranici  www.dalmacija.hr  istog dana.

Od dana objave na Oglasnoj ploči počinje teći rok od 8 dana za podnošenje prijava na oglas predajom pošti ili neposredno u pisarnicu SDŽ, Domovinskog rata 2. Zadnji dan za predaju prijave je  04. siječnja 2013.

Opis poslova radnog mjesta „SAVJETNIK„ u Upravnom odjelu za prostorno uređenje Ispostava Trogir, opisan je u Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje Ispostava Solin („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije„  broj 9/10, 10/10 i 12/12).

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta „savjetnik„ određen je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika  u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije„ broj 6/10), a  osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće  službenika i namještenika  u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije„  broj 6/10).

Prethodna provjera  znanja i sposobnosti kandidata  obavlja se putem pisanog  testiranja i intervjua. Za svaki dio pisane provjere iz pojedinog pravnog  područja kandidatima se dodjeljuje od 1-10 bodova, tako da može najviše ostvariti 30 bodova, te 10 bodova iz usmenog intervjua.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisanu  provjeru su slijedeći:
  • Zakon o prostornom uređenju i gradnji  „NN“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11
  • Zakon o općem upravnom postupku  „NN“  broj  47/09
  • Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama  „NN“  broj  86/12

Samo kandidati koji  ispunjavaju formalne  uvjete iz oglasa mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, dok kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne  uvjete, putem pisanog testiranja,  biti će objavljeno na oglasnoj ploči  SDŽ i na web stranici www.dalmacija.hr .
Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisane provjere znanja na provedenom testiranju.
    
Obavijest o točnom datumu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, te popis pozvanih kandidata, bit će objavljena najmanje  5 dana prije dana održavanja na oglasnoj ploči Splitsko-dalmatinske županije i na web stranici www.dalmacija.hr .            

 

 

                                Predsjednik  Povjerenstva:


                                    Ani Staničić, dipl. iur.