Objava podataka iz članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN„, 86/08 i 61/11) (u svezi raspisanog natječaja za prijam u službu „referenta„ u Upravnom odjelu za prostorno uređenje SDŽ

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-01/12-01/09
URBROJ: 2181/1-03-12-06
Split, 28. rujna 2012. godine


Objava podataka iz članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN„, 86/08 i 61/11)
(u svezi raspisanog natječaja za prijam u službu
„referenta„ u Upravnom odjelu za prostorno uređenje SDŽ


U „Narodnim novinama„ broj 106/12 od 26.rujna 2012. godine objavljen je natječaj za prijam u službu 1 izvršitelja „referent„, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, Splitsko-dalmatinske županije, na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Tekst Natječaja objavljen je i na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje u Splitu dana 26. rujna 2012. godine.

Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje teći rok od 8 dana za podnošenje prijava na natječaj predajom pošti ili neposredno u pisarnicu SDŽ, Domovinskog rata 2. Zadnji dan za predaju prijave je 04. listopada 2012.

Opis poslova radnog mjesta „referent„ u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, opisan je u Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 9/10 i 10/10).

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta „referent„ određen je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 6/10), a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 6/10).

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua. Za svaki dio pisane provjere iz pojedinog pravnog područja kandidatima se dodjeljuje od 1-10 bodova, tako da može najviše ostvariti 70 bodova, te 10 bodova iz intervjua.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisanu provjeru su slijedeći:

  • Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine„ broj 7/09),
  • Zakon o pečatima i žigovima s grbom RH („Narodne novine„ 33/95),
  • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine„ broj105/97,64/0, 65/09),
  • Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva („Narodne novine„ broj 63/04 i 106/07),
  • Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva („Narodne novine“, broj 90/02),
  • Zakon o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine„, broj  76/07,38/09,55/11 i 90/11),
  • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09).


Samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, dok kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete,putem pisanog testiranja, biti će objavljeno na oglasnoj ploči SDŽ i na web stranici www.dalmacija.hr.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Obavijest o točnom datumu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti pisanog testiranja bit će objavljena najmanje 5 dana prije dana održavanja na oglasnoj ploči Splitsko-dalmatinske županije i na web stranici www.dalmacija.hr.                                                                        Predsjednik Povjerenstva:
 
                                                                               Ines Topić