Objava podataka iz članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN„ 86/08 i 61/11) (u svezi raspisanog natječaja za prijam u službu „savjetnika„ u Upravnom odjelu za prostorno uređenje SDŽ

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu natječaja


KLASA: 112-01/12-01/11
URBROJ: 2181/1-03-12-4
Split, 28. rujna 2012. godine


Objava podataka iz članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN„ 86/08 i 61/11)
(u svezi raspisanog natječaja za prijam u službu „savjetnika„ u Upravnom odjelu za prostorno uređenje SDŽU „Narodnim novinama„ broj 106/12 od 26.rujna 2012. godine objavljen je natječaj za prijam u službu 1 izvršitelja „SAVJETNIKA„ , u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, Ispostava Solin, Splitsko-dalmatinske županije, na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Tekst Natječaja objavljen je i na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje u Splitu dana 26. rujna 2012. godine. 

Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje teći rok od 8 dana za podnošenje prijava na natječaj predajom pošti ili neposredno u pisarnicu SDŽ , Domovinskog rata 2. Zadnji dan za predaju prijave je 04. listopada 2012.

Opis poslova radnog mjesta „SAVJETNIK„ u Upravnom odjelu za prostorno uređenje Ispostava Solin, opisan je u Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje Ispostava Solin („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 9/10 i 10/10).

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta „Viši stručni suradnik„ određen je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 6/10), a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije l(„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 6/10).

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua. Za svaki dio pisane provjere iz pojedinog pravnog područja kandidatima se dodjeljuje od 1-10 bodova, tako da može najviše ostvariti 50 bodova, te 10 bodova iz intervjua.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su slijedeći:

Pravni okvir iz područja prostorno uređenje:

  • Zakon o prostornom uređenju i gradnji „ NN“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11,
  • Zakon o općem upravnom postupku „NN“ broj 47/09,
  • Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama „NN“ broj 86/12,
  • Zakon komunalnom gospodarstvu „NN“ 26/03 – pročišćeni tekst i 178/04,
  • Uredba o uredskom poslovanju „ NN „ broj 47/09. 

Samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, dok kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete, putem pisanog testiranja, biti će objavljeno na oglasnoj ploči SDŽ i na web stranici www.dalmacija.hr .

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Obavijest o točnom datumu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti pisanog testiranja bit će objavljena najmanje 5 dana prije dana održavanja na oglasnoj ploči Splitsko-dalmatinske županije i na web stranici www.dalmacija.hr.


                                                                            Predsjednik Povjerenstva: 


                                                                             Marija Paro, dipl. in.građ.